Zagadnienia dotyczące rejestracji oraz posiadania pojazdów, wydawania, zmian i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego, to główne zadania realizowane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nisku, którego pracami kieruje Naczelnik Wydziału Bogdan Zalewski.

W 2022 roku tutejszy Wydział Komunikacji w dalszym ciągu był jedynym wydziałem komunikacji w tej części województwa podkarpackiego, który umożliwia załatwianie spraw bez żadnych ograniczeń. Sprawy są załatwiane od ręki, najczęściej bez potrzeby długiego oczekiwania w kolejce. Dla osób pragnących załatwić sprawę w określonym terminie dostępny jest program umożliwiający rezerwację terminu wizyty w Wydziale Komunikacji w sprawach uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów. Liczba umawiających się w ten sposób mieszkańców utrzymuje się mniej więcej na takim samym poziomie od czasu wprowadzenia usługi w roku 2021. 

W 2022 roku nastąpiły zmiany w przepisach, pozwalające właścicielom pojazdów zaoszczędzić znaczącą część wydatków. Opłata za rejestracje samochodu z zagranicy zmniejszyła się z 256 zł do 161,50 zł. Przerejestrowanie z innego powiatu może być tańsze o 113,50 zł. Z powodu mniejszej ilości pojazdów, dostępnych zarówno w kraju jak i za granicą, zmniejszyła się także liczba przerejestrowanych pojazdów. Jednak ta zmiana spowodowała podniesienie komfortu obsługi, bowiem dzięki temu wielu mieszkańców mogło załatwić sprawę w Starostwie bez potrzeby oczekiwania w kolejce.

Coraz częściej mieszkańcy naszego Powiatu korzystają z nowoczesnych sposobów załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji. Duża część zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdów składana jest za pośrednictwem platformy cyfrowej e-PUAP. Oszczędza to zarówno ich czas, jak również pieniądze, które należałoby wydać na dojazd do urzędu lub wysyłkę zawiadomień pocztą tradycyjną.

Podsumowując rok 2022, poniżej omówione zostaną najważniejsze informacje dotyczące zadań zrealizowanych przez pracowników Wydziału.

Realizując zadania z zakresu wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami wydano 1683 Profile Kandydata na Kierowcę oraz 254 Profile Kierowcy Zawodowego. Wydano 965 praw jazdy, w tym 724 praw jazdy osobom, które uzyskały je po raz pierwszy. Wydano 39 międzynarodowych praw jazdy, 5 Kart Kwalifikacji Kierowcy oraz 46 zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. W porównaniu do roku 2021 nastąpiło niewielkie zmniejszenie liczby kandydatów na kierowców, jak również wydano mniej nowych uprawnień. Cofnięto 174 praw jazdy oraz wpisano zakaz wydawania uprawnień 46 osobom bez uprawnień, na podstawie wyroku sądowego. Zatrzymano 227 praw jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym oraz przekroczenie limitu punktów karnych, 124 prawa jazdy za brak badań i 52 za nieodbycie kursu reedukacyjnego. Pomimo wzrostu kar za wykroczenia drogowe, nastąpiło znaczne zwiększenie liczby zatrzymanych praw jazdy za szybką jazdę w terenie zabudowanym i przekroczenie liczby punktów karnych (w 2021 roku było takich spraw 135). Ponadto skierowano na badania lekarskie i psychologiczne 165 kierowców oraz wymieniono 51 zagranicznych praw jazdy na polskie.

W minionym roku na terenie Powiatu Niżańskiego przybyło 91 kierowców, ubyło zaś 181.

Z zakresu zadań dotyczących dopuszczenia pojazdów do ruchu, wydano 2450 decyzji o czasowej, oraz 3163 o stałej rejestracji pojazdów. Zarejestrowano w sumie 6561 pojazdów, do których wydano 4660 tablic rejestracyjnych (od 5 września 2022 r. można rejestrować pojazdy z pozostawieniem tablic rejestracyjnych bez wydawania decyzji o czasowej rejestracji). Wyrejestrowano 1203 pojazdy z powodu ich demontażu lub wywozu za granicę. Zmalała liczba przerejestrowań pojazdów o około 800, jak również o połowę mniej pojazdów oddano do demontażu. Zmiany te najprawdopodobniej wynikają z trudności na rynku samochodowym, jak również braku pojazdów na rynku wtórnym na Zachodzie Europy. Wydano także ok. 100 decyzji o nałożeniu kar pieniężnych za niedopełnienie w terminie ustawowym, obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy oraz zgłoszenia nabycia, zbycia pojazdu, zarejestrowanego w Polsce.

Realizując zadania z zakresu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów na dzień 31 grudnia 2022 r. na terenie powiatu niżańskiego dokonano wpisu 10 stacji kontroli pojazdów, w tym 5 stacji podstawowych oraz 5 stacji okręgowych. Przeprowadzono również 10 kontroli stacji kontroli pojazdów.

Zadania wynikające z przepisów Ustawy o transporcie drogowym, sprowadziły się do wydania 12 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i 8 zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne. Przeprowadzono łącznie 18 kontroli przewoźników drogowych i 2 postępowania w sprawie posiadania dobrej reputacji przez przewoźników drogowych oraz 1 postępowanie w sprawie posiadania dobrej reputacji przez osobę zarządzająca transportem.

Realizując zadania z zakresu zarządzania ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych oraz usuwanie pojazdów zagrażających porządkowi lub bezpieczeństwu ruchu, zatwierdzono 179 projektów zmian organizacji ruchu drogowego, przeprowadzono 33 kontroli stałych organizacji ruchu, poddano analizie i zaopiniowano 6 projektów zmian organizacji ruchu drogowego oraz usunięto z dróg i odholowano na wyznaczony parking 74 pojazdy.

- Składam podziękowania wszystkim Pracownikom Wydziału Komunikacji, za sumienną i pełną zaangażowania pracę, za okazywane wsparcie potrzebującym pomocy interesantom, a szczególnie tym, którzy z powodu bariery językowej bez ich wsparcia, byliby bezradni wobec wymagań wynikających z przepisów prawa. Zawsze dotrzymywane były terminy załatwiania spraw, zaś pracownicy wykazywali się wysoką sprawnością i wiedzą merytoryczną. Należy zaznaczyć, że dzięki zespołowi pracowników tworzących Wydział Komunikacji, nasz Wydział jest w dalszym ciągu jedynym w okolicy, w którym możliwy jest dostęp do urzędnika bez żadnych ograniczeń. Sprawy są załatwiane od ręki, najczęściej bez potrzeby długiego oczekiwania w kolejce mówi Naczelnik Wydziału Bogdan Zalewski.