WSPIERAMY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, ZAPEWNIAMY POMOC SPOŁECZNĄ

Przez całą VI kadencję Rady Powiatu Niżańskiego podejmowane były działania na rzecz profesjonalnej pomocy społecznej w powiecie niżańskim. Zadania w tym zakresie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku. Obejmują one m.in. pieczę zastępczą – rodzinną i instytucjonalną, pomoc społeczną i rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Realizowana jest przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, a także wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. Realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku w latach 2018-2023 przedstawia poniższa tabela.

 

Środki PFRON przeznaczone są również na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem na rehabilitację 55 osób z niepełnosprawnościami. WTZ prowadzony jest przez Caritas Diecezji Sandomierskiej, na zlecenie Powiatu Niżańskiego. Wysokość dofinansowania w poszczególnych latach działalności WTZ w Rudniku nad Sanem przedstawia tabela poniżej.

 

PCPR w Nisku na przestrzeni 6 lat realizowało programy PFRON na rzecz osób z niepełnosprawnościami i były to: Aktywny Samorząd, Zajęcia klubowe w WTZ, Program wyrównywania różnic między regionami III i Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Dane dotyczące programów PFRON realizowanych przez PCPR przedstawia poniższa tabela.

 

Celem głównym programu Aktywny Samorząd jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Z programu tego w poszczególnych latach skorzystało: 2018 – 42 osoby, 2019 – 57 osób, 2020 – 48 osób, 2021 – 68 osób, 2022 – 66 osób i w 2023 – 82 osoby.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej. Program ten realizowany w WTZ w Rudniku nad Sanem.

Celem strategicznym „Programu wyrównywania różnic między regionami III” jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. W ramach tego programu m.in. likwidowane są bariery architektoniczne w instytucjach użyteczności publicznej, placówki realizujące zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami uzyskują dofinansowanie do zakupu środków transportu dla swoich podopiecznych w ramach likwidacji barier transportowych.

W 2020 r. realizowany był program związany z COVID-19 pn. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium RP, a także objęcie wsparciem samorządów powiatowych i gminnych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia. W roku jego realizacji wsparciem zostało objętych 131 osób z niepełnosprawnościami.

Powiat Niżański utworzył dla mieszkańców powiatu niżańskiego nieodpłatną Wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania, w celu stworzenia optymalnych warunków do opieki domowej osoby niepełnosprawnej i niesamodzielnej. PCPR w Nisku prowadzi Wypożyczalnię od roku 2018.

Łącznie w latach 2018-2023 z Wypożyczalni skorzystało 1440 osób.

 

  

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. W zamierzeniu ustawowym ma charakter czasowy. Na terenie Powiatu funkcjonują rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe i spokrewnione. Liczbę rodzin zastępczych na terenie Powiatu Niżańskiego w latach 2018-2023 przedstawia poniższa tabela.

 Pieczą zastępczą w poszczególnych latach zostało objętych: 2018 r. – 53 dzieci, 2019 r. – 47dzieci, 2020 r. – 40 dzieci, 2021 r. – 57 dzieci, 2022 r. – 41 dzieci i w 2023 r. – 35 dzieci.

Powiat wypłacał rodzinom zastępczym świadczenia na rzecz dzieci, tj. comiesięczną pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka, jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, dofinansowanie do wypoczynku dziecka. Łączną wysokość wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

W Powiecie Niżańskim funkcjonuje placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Warszawie. Wysokość poniesionych wydatków oraz liczbę wychowanków objętych opieką w Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem przedstawia poniższa tabela. 

 Powiat Niżański w ramach otwartego konkursu ofert zlecił Caritas Diecezji Sandomierskiej prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) w Rudniku nad Sanem. Celem oddziaływań Ośrodka było udzielanie natychmiastowej, kompleksowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Liczbę osób, które uzyskały wsparcie w OIK w okresie 2018 – 2023 przedstawia tabela poniżej.

 

 - Okres obejmujący lata 2018 - 2023 to czas wytężonej pracy na rzecz osób wymagających wsparcia, czy to z powodu niepełnosprawności, trudności w funkcjonowaniu rodziny, czy też zabezpieczenia odpowiedniej opieki dzieciom pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców biologicznych. Mimo coraz większych nakładów finansowych PFRON i Powiatu Niżańskiego na pomoc społeczną, nadal pozostają osoby, które wymagają wsparcia. Największą grupą osób, które wymagają pomocy są osoby z niepełnosprawnościami, a szczególnie osoby z trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu.  Dlatego też Powiat Niżański wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w 2018 r. uruchomił wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspierającego, a w 2022 r. swą działalność rozpoczęły mieszkania treningowe. Co roku realizowane są programy PFRON mające na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu, przeciwdziałające ich wykluczeniu społecznemu. Muszę też zwrócić uwagę na ogrom prac, jaki jest każdego dnia wkładany w pomoc dzieciom, które wymagają opieki zastępczej. W tym miejscu kieruję słowa uznania do wszystkich Rodzin Zastępczych za wsparcie i opiekę nad dziećmi, dla których tworzą nowy, bezpieczny dom. Dziękuje także pracownikom PCPR za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań – mówi Marta Ciosmak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

 

AKTYWNA POLITYKA RYNKU PRACY W POWIECIE NIŻAŃSKIM W LATACH 2018-2024

W mijającej VI kadencji rynek pracy Powiatu Niżańskiego ulegał dynamicznym zmianom, co znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze i wielkości bezrobocia. Różnorodność interwencji na rynku pracy, mnogość programów i działań aktywizujących, przełożyły się na spadek bezrobocia, ale też kryzys na rynku pracy, związany z pandemią COVID-19, wojną Rosji z Ukrainą oraz sytuacją gospodarczą kraju, postawiły przed służbami zatrudnienia nowe wyzwania.

Priorytetem aktywnej polityki rynku pracy w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, w latach 2018-2024 było pozyskanie i efektywne wykorzystanie środków Funduszu Pracy w celu:

 • wsparcia w wejściu lub powrocie na rynek pracy bezrobotnych, w szczególności osób do 30 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób po 50 roku życia i osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi,
 • likwidacji barier w podejmowaniu zatrudnienia bezrobotnych, takich jak: brak kwalifikacji, kwalifikacje nieadekwatne do potrzeb rynku pracy i brak doświadczenia zawodowego,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu bezrobotnych we współpracy z samorządem powiatowym i gminami poprzez włączenie bezrobotnych w prace na rzecz społeczności lokalnych,
 • wspierania powstawania nowych firm oraz nowych miejsc pracy,
 • wsparcia przedsiębiorców w utrzymaniu zatrudnienia oraz działalności w związku z pandemią COVID-19.

Wysokość środków FP na w/w cele, źródła finansowania oraz ilości zaktywizowanych osób w zestawieniu z poziomem bezrobocia w Powiecie Niżańskim przedstawia tabela poniżej.  

 

 

 

W 2023 roku ponadto pozyskano środki z rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu pilotażowego „Czas na Młodych w powiecie niżańskim - punkt doradztwa dla młodzieży” z łącznym dofinansowaniem na lata 2023-2024 w wysokości 1 899,7 tys. zł, w tym 137,5 tys. zł na rok 2023 oraz 1 762,2 tys. zł na rok 2024.

W latach 2018-2023 na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wydatkowano ze środków PFRON kwotę 1 251,8 tys. zł, w ramach której zaktywizowano 48 osób niepełnosprawnych.

Kolejnym istotnym działaniem wpływającym na lokalny rynek pracy jest wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników środkami Funduszu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W latach 2018-2023 Powiatowy Urząd Pracy w Nisku dysponował na ten cel kwotą 3 315,8 tys. zł, w ramach której przyznano wnioskującym pracodawcom dofinansowanie na 2 247 szkoleń pracodawców lub ich pracowników, przy czym 1 osoba mogła uczestniczyć w kilku szkoleniach. KFS wspomaga pracodawców w zdobyciu odpowiedniej pozycji na rynku poprzez dopasowanie umiejętności pracowników do aktualnych potrzeb.

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku od 1 stycznia 2018 r. realizuje ponadto zadanie związane z dopuszczaniem cudzoziemców do polskiego rynku pracy:

 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie przez cudzoziemców prac sezonowych przez okres nie dłuższy niż 9 m-cy w roku w sektorach rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka;
 • rejestrowanie oświadczeń o powierzeniu prac nie sezonowych cudzoziemcom z 6 państw: Białoruś, Gruzja, Republika Mołdawii, Federacja Rosyjska, Ukraina, Republika Armenii.

Do PUP w Nisku w latach 2018 - 2023 wpłynęło 40 wniosków o wydanie zezwolenia na prace sezonowe oraz 708 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Od 2022 r. ze względu na konflikt zbrojny na Ukrainie, obok dotychczas istniejących procedur zatrudniania cudzoziemców, wprowadzono nowe regulacje prawne ułatwiające dostęp do polskiego rynku pracy obywatelom tego kraju. O legalności zatrudnienia uchodźców zza wschodniej granicy decydowało powiadomienie urzędu pracy o zatrudnieniu cudzoziemca, złożone elektronicznie w terminie 14 dni od daty zatrudnienia. Do końca 2023 r. wpłynęło 105 takich powiadomień.

- Lata 2018-2023 był to czas, kiedy pracownikom PUP w Nisku przyszło realizować zadania w trudnych realiach związanych z pandemią COVID-19 oraz wojną za naszą wschodnią granicą. Oprócz zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy realizowaliśmy również zadania związane z udzielaniem pomocy przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz wdrażaliśmy rozwiązania wprowadzone ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Był to również okres, kiedy nastąpiła poprawa w statystykach bezrobocia. Na koniec 2023 r. liczba osób bezrobotnych w powiecie była o 825 osób niższa w stosunku do końca 2018 r. Pomimo spadku liczby bezrobotnych, osoby, które pozostają w ewidencji, wymagają większych nakładów pracy w przywróceniu ich zdolności do podjęcia zatrudnienia. Dalsze działania PUP powinny iść w kierunku pozyskiwania środków finansowych i wspierania nimi interwencji na rynku pracy w obszarach, gdzie taka interwencja jest potrzebna: dostosowywanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb lokalnego rynku pracy, wyposażanie ich w niezbędne doświadczenie i umiejętności oraz wspieranie aktywnych postaw w kierunku rozwoju przedsiębiorczości. Wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia i będziemy kontynuować swoją pracę, aby jak najlepiej pomagać lokalnej społeczności – mówi Dyrektor PUP w Nisku Piotr Rutyna.

ZAPEWNIAMY OCHRONĘ ZDROWIA I ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Władze Powiatu Niżańskiego podejmują nieustanne starania, aby ochrona zdrowia i życia mieszkańców była na jak najwyższym poziomie. Na terenie Powiatu ochronę zdrowotną mieszkańcom, w tym opiekę całodobową, nocną i świąteczną oraz opiekę POZ zapewnia Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Zdrowotnych w Nisku. Dzięki staraniom władz Powiatu i dyrekcji SPZZOZ w Nisku oraz corocznie sukcesywnie pozyskiwanym środkom z zewnątrz, niżańska lecznica otrzymuje wsparcie finansowe, co stanowi dużą pomoc w realizacji zamierzonych inwestycji i bieżącej pracy Szpitala.

Poniższa tabela przedstawia środki z budżetu Powiatu, jak również pozyskane z gmin i z budżetu państwa w latach 2018 – 2023 na remonty, inwestycje i sfinansowanie świadczeń zdrowotnych.

 

Pomimo, że Powiat realizuje wiele zadań, to jednak za sprawę priorytetową uważa służbę zdrowia i poświęca jej bardzo dużo uwagi i przeznacza na potrzeby SPZZOZ w Nisku znaczne środki finansowe.

Uwzględniając rok 2024 ogółem dofinansowanie przez Powiat Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku ze środków własnych Powiatu w VI kadencji wyniesie ponad 46 mln zł. Ponadto Powiat Niżański udzielił w 2022 roku pożyczki SPZZOZ w Nisku na zapewnienie płynności finansowej w wysokości 2,7 mln zł. Przypomnieć należy, że w poprzedniej kadencji, Powiat udzielił już pożyczek dla SPZZOZ: w roku 2016 - 1 mln zł i w roku 2017 – 500 tys. zł.

Podsumowując, łącznie w VI kadencji wsparcie dla Szpitala ze środków własnych Powiatu i ze środków zewnętrznych to kwota blisko 55 mln zł (na rozbudowę i przebudowę Szpitala, na doposażenie, remonty, pokrycie straty).

Czas, w którym przyszło się zmierzyć z pandemią koronawirusa był czasem wytężonej pracy w trudnych warunkach, aby zabezpieczyć życie i zdrowie mieszkańców. Dzięki współpracy samorządów oraz społeczności powiatu niżańska lecznica mogła liczyć na wsparcie finansowe z gmin powiatu niżańskiego, środków z darowizn na walkę z COVID-19 w wysokości 615 500 zł, które zostały przeznaczone na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych podczas VI kadencji należy zaliczyć, m.in.:

 • Zrealizowany w 2018, projekt „Doposażenie SPZZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną celem poprawy bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz poprawy dostępności do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych”.
 • Zrealizowane w 2019, zadania: „Termomodernizacja Przychodni Specjalistycznej i Budynku Administracji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej” oraz zadanie „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości”.
 • W 2020 r. zrealizowano szereg inwestycji i remontów, w tym: doposażenie w aparaturę medyczną, techniczną oraz pomoc w walce z epidemią związaną z wirusem SARS-CoV-2.
 • W 2021 r. Szpital wzbogacił się o nowoczesny sprzęt oraz aparaturę medyczną i techniczną, rozpoczął rozbudowę i przebudowę części Szpitala, a także zmodernizował i rozbudował instalację tlenową niezbędną w walce z epidemią wirusa SARS-CoV-2.
 • W 2022 r., na potrzeby Szpitala został zakupiony nowoczesny sprzęt oraz aparatura medyczna, kontynuowano rozbudowę i przebudowę części Szpitala, a także rozbudowano centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne oraz system przyzywowy.

 • W 2023 r. realizowano kolejne etapy rozbudowy i przebudowy części Szpitala Powiatowego w Nisku, zakupiono sprzęt medyczny w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, uruchomiono nowy Oddział Rehabilitacyjny, zmodernizowano infrastrukturę teleinformatyczną oraz dokonano modernizacji i wdrożenia e-usług medycznych oraz zakupiono sprzęt medyczny.

Nie tylko Powiat, ale również Gminy z Powiatu Niżańskiego dostrzegają potrzebę wspierania Szpitala i w latach 2018-2023 przekazały bezpośrednio do SPZZOZ środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na kwotę 1 060 tys. zł. Ponadto Gminy umorzyły podatek od nieruchomości na kwotę 555,7 tys. zł.

- SPZZOZ Nisko stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zdrowotnym Mieszkańców Powiatu Niżańskiego. Podjęte przez władze Powiatu zadania inwestycyjne w latach 2018-2024 służą poprawie funkcjonowania infrastruktury szpitalnej oraz poprawie poziomu świadczeń ambulatoryjnych i wprowadzaniu nowoczesnych procedur medycznych gwarantujących najwyższy poziom diagnostyki medycznej w procesie terapeutycznym. Można z całą stanowczością powiedzieć, że Oddział Wewnętrzny, Oddział Chirurgii, Oddział Ortopedii czy nowo otwarty Oddział Rehabilitacji, są wiodącymi oddziałami na północnym Podkarpaciu. O wysokiej jakości udzielanych usług medycznych, świadczy fakt, że do niżańskiego Szpitala trafiają pacjenci z całego Podkarpacia, jak i z sąsiednich województw. Pacjenci są bardzo zadowoleni z pobytu w naszym Szpitalu, nie tylko dlatego, że otrzymują tutaj pomoc od wysokiej klasy specjalistów, lecz są również zadowoleni z warunków lokalowych czy szpitalnej kuchni. Dzięki bardzo wysokiemu zaangażowaniu personelu oraz empatii wszystkich pracowników, niżański Szpital jest bardzo dobrze oceniany, za co dziękuję wszystkim pracownikom SPZZOZ w Nisku. Mimo, iż Szpital bardzo dobrze pracuje, ciągle boryka się z problemami finansowymi, z powodu niedoszacowania wyceny procedur medycznych. Jednak dzięki pomocy finansowej Zarządu Powiatu, jak i całej Rady Powiatu Niżańskiego, udaje się funkcjonować Szpitalowi bez szkody dla pacjentów – mówi Dyrektor SPZZOZ w Nisku Paweł Tofil.