REALIZUJEMY ZADANIA OŚWIATOWE

Powiat Niżański jest organem prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku (LO w Nisku), Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (RCEZ), Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica (ZS Jeżowe), Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem (ZS w Rudniku nad Sanem), Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (SOSW) oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (PPP). Aktualnie do szkół średnich uczęszcza 1455 uczniów. Uczniowie naszych szkół kontynuują edukację w klasach: liceum ogólnokształcącego, technicznych (m.in.: technik fryzjerstwa, budownictwa, technik fotografii i multimediów, mechatronik, informatyk, elektryk, elektronik, programista, grafiki i poligrafii cyfrowej, organizacji turystyki, organizacji reklamy, pojazdów samochodowych, handlowiec, logistyk, mechanik, technologii drewna, eksploatacji portów i terminali) i w szkole branżowej. Zadania m.in. z zakresu oświaty, spraw społecznych, zdrowia i promocji Powiatu realizuje w Starostwie Powiatowym w Nisku Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.

Warto dodać, że w SOSW w Rudniku nad Sanem, dzięki dużemu zainteresowaniu rodziców i zaangażowaniu kadry utworzono dodatkowe 3 oddziały przedszkolne. Obecnie do SOSW uczęszcza 192 wychowanków, w tym 24 maluszków oraz 104 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Zlokalizowana w Nisku PPP udziela dzieciom i młodzieży z terenu powiatu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W mijającej kadencji w Poradni przyjęto 2564 dzieci i uczniów, wydano 1031 opinii oraz 690 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

Doskonałą okazją do zaprezentowania przez szkoły swoich atutów są organizowane corocznie Targi Edukacyjne, podczas których uczniowie szkół podstawowych uzyskują wiele informacji dotyczących poszczególnych kierunków, co ułatwia wybór dalszego kształcenia. Wydawany jest również informator „Oferta kształcenia ponadpodstawowego” na każdy nowy rok szkolny.

Z inicjatywy Starosty Niżańskiego raz w roku organizowane są spotkania z dyrektorami szkół podstawowych. Spotkania dotyczą kwestii związanych z przedstawieniem oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadpodstawowego i omówienia zasad współpracy na linii Powiat Niżański – szkoły podstawowe.

- Podczas VI kadencji Rady Powiatu Niżańskiego realizowanych było szereg projektów, na które pozyskane zostały środki nie tylko ze źródeł unijnych, ale i krajowych. Projekty roczne i kilkuletnie skierowane są nie tylko na poprawę jakości kształcenia zawodowego, wymianę kulturową młodzieży, ale również zakup niezbędnego, nowoczesnego wyposażenia i poprawę standardu kształcenia. Szkoły prowadzone przez Powiat Niżański w latach 2018 – 2024 niejednokrotnie korzystały ze środków Programu Erasmus+. Dzięki temu, zarówno młodzież jak i kadra nauczycielska LO w Nisku oraz RCEZ w Nisku i ZS w Rudniku nad Sanem, mogli poznawać europejskie dziedzictwo kulturowe jak i wymieniać się doświadczeniami i wiedzą z uczniami zaprzyjaźnionych państw, uczestników Programu - mówi Wicestarosta Niżański Adam Mach.

W 2023 roku w RCEZ w Nisku powstała jedna z 20 ekopracowni dotyczących odnawialnych źródeł energii. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 83,4 tys.3

W 2019 roku w ZS w Jeżowem zakończył się projekt pn. „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu”. Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem NCR, współfinansowany ze środków UE z EFS.

W ZS w Jeżowem w 2023 zrealizowano również projekt „Tu mieszkam, tu zmieniam” z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG. W ZS w Rudniku nad Sanem w 2019 roku zakończył się projekt „Szkoła fachowców. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem”.

W latach 2020 - 2024 Powiat Niżański skutecznie aplikował o środki w ramach Pilotażowego programu ,,Rehabilitacja 25 plus”, finansowanego ze środków PFRON w ramach którego SOSW w Rudniku nad Sanem uzyskał dofinansowanie dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Podczas realizacji programu uczniowie uczestniczyli w działaniach aktywizujących zawodowo, zajęciach kół zainteresowań, korzystali z pomocy psychologicznej. Ogółem w minionym okresie pozyskano kwotę 2,4 mln zł.

W ramach rządowego programu ,,Laptop dla ucznia” w 2023 roku, uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej w SOSW w Rudniku nad Sanem otrzymali na własność bezpłatne laptopy o całkowitej wartości 58,2 tys. zł. Ponadto w latach 2021 - 2023 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Poprowadź Mnie przez Świat” realizowało powierzone przez Powiat Niżański, w ramach otwartego konkursu ofert, zadanie pn. ,,Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Niżańskiego”. Na to zadanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Powiat Niżański w mijającej kadencji pozyskał środki w wysokości 491,8 tys. zł.

W Powiecie Niżańskim, w roku 2023, już po raz piąty, zrealizowano projekt: „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap V”, w którym poszczególne działania realizowane są przez szkoły, Dom Dziecka w Rudniku nad Sanem oraz Starostwo Powiatowe w Nisku. W ramach projektu zrealizowano wiele atrakcji i inicjatyw m.in. ,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ,,Świadomy nauczyciel – bezpieczny uczeń – bezpieczna szkoła”, ,,Bezpieczeństwo na stoku narciarskim”. Dla strażaków OSP zorganizowano szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym. Zakupione zostały materiały odblaskowe oraz kolejny już defibrylator AED do ZS w Rudniku nad Sanem. W ramach projektu wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przeprowadzono również akcję ,,Moja krew – Twoje życie” w Nisku oraz w Rudniku nad Sanem. Podczas VI kadencji Rady Powiatu Niżańskiego na realizację powyższego projektu w poszczególnych jego etapach wydatkowano ogólną kwotę 333,9 tys. zł, z czego 300 tys. to dofinansowanie, a 33,9 tys. zł to wkład własny.

Starosta Niżański Robert Bednarz docenia młodzież kształcącą się w naszych szkołach, dlatego też rokrocznie Komisja Stypendialna przyznaje jednorazowe Stypendium Starosty Niżańskiego, którzy w poprzednim roku szkolnym zdobyli wysokie wyniki w nauce, jak również odnieśli sukcesy w dziedzinie twórczości artystycznej i we współzawodnictwie sportowym. Łącznie w VI kadencji wartość przyznanych stypendiów to 141,7 tys. zł.

Starosta docenia również starania i ciężką pracę nauczycieli pracujących w naszych szkołach i co roku wyróżnia ich i nagradza podczas Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W latach 2018-2023 przyznane zostały dla nauczycieli naszych szkół i placówek Nagrody Starosty Niżańskiego na łączną kwotę 277,7 tys. zł.

W okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 30 września 2023 r. Powiat Niżański realizował projekt pod nazwą „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”. W ramach projektu przeprowadzonych zostało szereg inicjatyw m.in. kursy zawodowe dla uczniów, działania związane z doradztwem edukacyjno – zawodowym, kursy, szkolenia, studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej, zajęcia na wyższych uczelniach oraz płatne staże uczniowskie. Łącznie projektem zostało objętych 604 uczniów i 78 nauczycieli. W 2023 roku zakupiono ostatnie zaplanowane elementy wyposażenia dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (oprogramowanie pracowni mechatronicznej) i Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica (system deskowań). Ponadto zrealizowano takie działania, jak: doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, kursy dla uczniów, kurs nauczania zdalnego z wykorzystaniem platformy Teams dla nauczycieli, kursy dla kadry pedagogicznej, zajęcia na wyższej uczelni dla uczniów, wizyty w zakładach pracy dla uczniów, staże uczniowskie. Łącznie na ww. działania w latach 2021 - 2023, w projekcie zrealizowano działania o wartości 2,7 mln zł, z czego 2,4 mln. zł to pozyskane dofinansowanie, wkład własny 0,3 mln zł.

W 2023 Powiat Niżański pozyskał kwotę w wysokości 60 tys. zł na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach, tj. w ZS Rudnik nad Sanem oraz w ZS Jeżowe.

2023 rok, to kolejny rok realizacji projektu pn. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”, który dofinansowany jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa, a jego Liderem jest Gmina i Miasto Nisko. Projekt w części powiatowej opiewa na prawie 1,2 mln złotych, z czego około 750 tys. zł - to finansowa pomoc z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG i z budżetu państwa. Szczególny nacisk położony jest na nauczanie informatyki i języków obcych poprzez doposażenia szkół w sprzęt oraz szereg kursów i szkoleń. Wraz z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” przystąpiono do programu stypendialnego dla studentów I roku studiów dziennych zamieszkujących nasz Powiat. Stypendia otrzymało w roku szkolnym 2023/2024 na okres 10 miesięcy 5 studentów (każdy po 7 tys. zł). Powiat Niżański przeznaczył wkład własny na to zadanie 8,8 tys. zł.

W 2023 r. Powiat Niżański pozyskał partnerów: PGE Dystrybucja S.A. i Stowarzyszenie Polskich Energetyków oraz pomyślne aplikował o środki na projekt pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim - w dziedzinie Energetyka”, na który otrzymał dofinansowanie w wysokości 15 mln  zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2023 roku i potrwa do 30 czerwca 2026 r.

W mijającej kadencji w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” Powiat Niżański pozyskał ogółem 113 tys. zł. Dzięki pozyskanym środkom uczniowie spośród szkół prowadzonych przez Powiat Niżański uczestniczyli w wycieczkach szkolnych zorganizowanych w różnych obszarach naszego kraju.

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj polskie ślady w Europie”, Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie w wysokości 214,5 tys. zł i uczniowie czterech szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Niżański, tj. RCEZ w Nisku, LO w Nisku, ZS w Rudniku nad Sanem oraz ZS w Jeżowem, uczestniczyli w 5-dniowych wycieczkach do Włoch.

Dzięki realizacji zadania „Aktywna tablica”, szkoły prowadzone przez Powiat Niżański zostały doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz w celu stosowania TIK na zajęciach. Ogółem na ten cel Powiat Niżański wydatkował kwotę w wysokości 131,3 tys. zł, z czego pozyskano środki w wysokości 105 tys. zł.

Już drugą kadencję w SOSW w Rudniku nad Sanem oraz w RCEZ w Nisku realizowany jest program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Bezpośrednio realizującymi program ze strony Powiatu Niżańskiego są: RCEZ – w odniesieniu do realizacji zadania w zakresie zapewnienia miejsca w internacie dla uczennicy w ciąży, oraz SOSW, który został wyznaczony, jako ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie Powiatu Niżańskiego. Realizacja programu przewidziana jest do roku 2026.  Ogólna kwota pozyskana na ww. cel wyniosła 535,6 tys. zł.

POWIAT PROMUJE SPORT I INTEGRUJE WIELE ŚRODOWISK

Powiat Niżański podejmuje szereg inicjatyw mających na celu integrację wielu środowisk w duchu sportowej rywalizacji, wspierając przy tym stowarzyszenia, kluby sportowe a także ochotnicze straże pożarne. Czyni to poprzez współorganizację o charakterze sportowym i kulturalnym, głównie przez ufundowanie nagród i wymianę doświadczeń z organizatorami zewnętrznymi tych wydarzeń. Wymienić tu należy m.in.: wyścigi kolarskie „Krzeszowska Strzała” BeeActive Race Harasiuki, zawody wędkarskie, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, Halowa Amatorska Liga Piłkarska - Rudnik nad Sanem oraz Szachowy Memoriał Jana Gietki. Dodatkowo dużą popularnością cieszy się organizowany przez Romana Pokorę (Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu) Zimowy Bieg Flisaków połączony z Morsowaniem, jak również integracja środowiska podczas corocznych akcji „Czysty Powiat Niżański”.


W sezonie letnim odbywają się turnieje, w których zawodnicy walczą o Puchar Starosty. Są to Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty NiżańskiegoNiżański Turniej Niepodległości Służb Mundurowych, który ma na celu propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia oraz integrację środowiska mundurowego. W 2021 r. odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty.

DBAMY O KULTURĘ I PROMOCJĘ POWIATU ORAZ WSPIERAMY AKTYWNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Pielęgnowanie tradycji regionalnych oraz troska o kulturę przejawia się w różnorodnych inicjatywach podejmowanych przez Powiat Niżański. Corocznie w miesiącu kwietniu obchodzone są uroczystości z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Starosta Niżański doceniając trud i wysiłek wkładany w przygotowywanie uroczystości corocznie zaprasza działaczy i pracowników kultury na uroczystość z okazji Powiatowego Dnia Działacza Kultury, podczas którego przyznawane są nagrody i wyróżnienia osobom, które w swojej codziennej pracy wyróżniają się wyjątkową twórczością artystyczną, zaangażowaniem w upowszechnienie kultury oraz pozytywnie przyczynili się do rozwoju kultury Powiatu Niżańskiego.

W podziękowaniu strażakom za pełnioną służbę oraz ciągłą gotowość do niesienia pomocy, corocznie organizowane są Powiatowe Obchody ,,Dnia Strażaka Roku”, podczas których wręczane są medale i odznaczenia dla członków OSP za ich dotychczasową służbę oraz nagrody ,,Strażak Roku Powiatu Niżańskiego”.

Kultywując starodawną tradycję dożynkową, corocznie w miesiącu sierpniu organizowane są w Powiecie Niżańskim Dożynki Powiatu Niżańskiego. Ważnym punktem programu Dożynek jest wyróżnienie najlepszych rolników z gmin Powiatu Niżańskiego oraz wręczanie dyplomów i nagród najlepszym uczniom poszczególnych gmin Powiatu. Podczas uroczystości odbywają się także ważne dla mieszkańców gmin konkursy: Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego i Powiatowy Konkurs Wieńca Dożynkowego. Obchody dożynkowe obfitują w stosika wystawiennicze, na których swoje wyroby prezentują lokalni artyści, członkowie stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich.

W 2023 r. Powiat Niżański uzyskał w dwóch naborach konkursowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 11 promes wstępnych na udzielenie dotacji w obszarze ochrony zabytków. Dofinansowania zostały przyznane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. Łączna wartość pozyskanych środków na powyższe działania wynosi: 1,5 mln zł.

Dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Niżańskiego rokrocznie realizowane są zadania związane z podtrzymywaniem i pielęgnowaniem tradycji narodowych oraz promowaniem rodzimych tańców ludowych, w ramach zadań prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.


Cyklicznie przy wsparciu Powiatu Niżańskiego organizowanych jest szereg imprez i konkursów o charakterze kulturalnym i twórczym, które uwydatniają talenty mieszkańców Powiatu. Na uwagę zasługują konkursy fotograficzne ukazujące walory przyrodnicze, architektoniczne Powiatu Niżańskiego: ,,Powiat Niżański Zimą”, ,,Urokliwe zakątki Powiatu Niżańskiego” czy ,,Latające cuda natury”.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach zrealizowane zostały projekty: ,,Promocja graficzna Powiatu Niżańskiego”, w ramach którego przeprowadzony został konkurs plastyczny, wydano mapę turystyczną Powiatu Niżańskiego oraz przewodnik turystyczny ,,Powiat niżański w 3 dni – zaproszenie nie tylko na weekend”.

„Szkutnictwo, flisactwo i rzeźbiarstwo - ocalić od zapomnienia” był kolejnym z projektów, dzięki któremu wybudowano galar oraz zakupiono potrzebny sprzęt do sprawnego sterowania jednostką. Zadanie miało na celu ochronę dziedzictwa narodowego oraz promocję zapomnianych zawodów.

Powiat na bieżąco współfinansuje także akcje dobroczynne oraz honorujące szlachetne idee, tj. akcji MotoMikołaje, oraz I Gala Krwiodawstwa.

Corocznie Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie: dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych na który w mijającej kadencji przeznaczono łączną kwotę 90,2 tys. zł, dofinansowania działalności na rzecz mieszkańców z zakresu kultury, sportu, promocji oraz działań p. pożarowych na kwotę 336 tys. zł, organizacji dożynek 235 tys. zł oraz podtrzymywania tradycji na kwotę 90 tys. zł.

Na realizację zadań publicznych podczas VI kadencji najwięcej środków zostało przeznaczonych na upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, integrację lokalnej społeczności oraz popularyzację wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

PONADTO ZREALIZOWALIŚMY…

Zadania zrealizowane w czasie VI kadencji przez pozostałe Wydziały Starostwa Powiatowego w Nisku, w dużym skrócie omawiamy poniżej.

W VI kadencji Wydział Komunikacji wydał:

Okres kadencji 2018 – 2024 obejmuje lata ograniczeń związanych z pandemią Covid-19. Dostęp do Wydziału był utrudniony jedynie przez krótki okres szczytu pandemii. Poza tym okresem, Wydział Komunikacji obsługiwał na bieżąco zgłaszające się osoby. Wprowadzono, równolegle do obsługi bieżącej, możliwość skorzystania z umawiania wizyt na określona godzinę. Nie jest to jednak usługa zbyt popularna, bowiem zachowując płynność obsługi nie ma konieczności wcześniejszego planowania wizyty.

Wydział Architektury i Budownictwa

Zasadniczym przedmiotem działalności Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nisku jest realizacja zadań w zakresie wskazanym w ustawie Prawo budowlane dla administracji architektoniczno-budowlanej.


W latach 2018 - 2023 na terenie Powiatu Niżańskiego wydano łącznie 3177 pozwoleń na budowę, dotyczących 3330 obiektów budowlanych, w tym m.in.: 1274 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 98 obiektów użyteczności publicznej, 52 budynków przemysłowych i magazynowych i 250 obiektów infrastruktury transportu.

Prowadzone były postępowania na podstawie tzw. specustawy drogowej, w szczególności wydano 52 zezwolenia na realizację inwestycji drogowych (ZRID) oraz 3 decyzje o zmianie decyzji ZRID.

Przyjęto 2646 zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz 434 zgłoszeń budowy sieci.

Wydano 3073 szt. dzienników budowy.

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Powiat Niżański wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m.in. geodezji, kartografii i katastru oraz gospodarki nieruchomościami. Za ich realizację odpowiedzialny jest Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami.

Ilość spraw zrealizowanych przez Wydział w latach 2018 – 2023 zakończonych decyzją przedstawia poniższy wykres.

Najistotniejsze inwestycje w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami w latach
2018-2024, to m.in.:

  1. Realizacja projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”, którego celem było utworzenie warunków i narzędzi do oferowania usług publicznych on-line dla obywateli, jak również budowa rozbudowa lub modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w urzędach. W ramach projektu zmodernizowano ewidencje gruntów i budynków, utworzono bazy danych Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500), wykonano skan materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a także zakupiono sprzęt komputerowy i poligraficzny. Całkowity koszt tego projektu wyniósł 8 039,7 tys. zł.
  2. W 2020 roku zaczął działać Geoportal Powiatu Niżańskiego (https://powiat-nisko.geoportal2.pl/pl), zrealizowany w ramach Projektu.

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

W Wydziale OLR podejmowano działania w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców Powiatu. Ponadto w latach 2018 – 2023 opracowano uproszczone plany urządzenia lasu na pow. 9 949 ha.  Wypłacono 929,9 tys. zł ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Dokonano zmiany gruntów rolnych na leśne na pow. ponad 14 ha, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawa zdrowotności lasów.

W roku 2020 wdrożono w Wydziale elektroniczny system rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. W tym samym roku opracowano „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027”, oraz Prognozę oddziaływania na środowisko.

W 2021 r. wdrożono  system informacyjny o instalacjach wytwarzających promieniowanie  elektromagnetyczne SI2PEM. System ten umożliwia, każdemu obywatelowi sprawdzenie wartości promieniowania elektromagnetycznego wokół danej stacji. Przeprowadzono proces likwidacji w roku 2019 Gminnej Spółki Wodnej w Ulanowie oraz 2023 r. Gminnej Spółki Wodnej w Nisku.

Zakupiono w roku 2023 umundurowanie dla strażników Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu niżańskiego za kwotę około 3 tys. zł.

Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku oraz innych przepisach prawa.

Poniżej zestawiono ilość załatwianych spraw realizowanych przez poszczególnych pracowników Wydziału OZK na przestrzeni lat 2018 – 2023, które przedstawiają się następująco:

  • w zakresie spraw organizacyjnych:

  • w zakresie prowadzenia Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych:


  • w zakresie informatyzacji
  1. w 2023 roku we współpracy z firmą ENTRAST Sp. z o.o. opracowana została kompletna dokumentacja do Projektu Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Niżańskim złożony został dnia 14 grudnia 2023 r. Obejmuje on zakup rozwiązań sprzętowych podnoszących bezpieczeństwo informatyczne oraz opracowanie – aktualizację  dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Starostwa Powiatowego w Nisku i szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański.
  2. w ramach projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” zrealizowano zakupy sprzętu sieciowego, komputerowego oraz oprogramowania w celu podniesienia bezpieczeństwa systemów Starostwa Powiatowego w Nisku. Przeprowadzona została również diagnoza cyberbezpieczeństwa systemów urzędu.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów. W latach 2018-2023 udzielono 933 porady prawne i informacje, w tym także porady ogólne i niekonsumenckie. Dotyczyły one sporów z przedsiębiorcami w zakresie reklamacji towarów i usług – odmowa uznania reklamacji; w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa – nie dostarczenie towarów zakupionych przez Internet, niedokonanie zwrotu pieniędzy, gdy konsument odstąpił od umowy; niedozwolonych postanowień umownych; nieuczciwych praktyk rynkowych.

W ramach działań edukacyjnych Rzecznik w 2021 r uczestniczył w lekcji on-line z uczniami LO w Nisku na temat bezpiecznych zakupów i zaciągania zobowiązań finansowych, a także zagrożeń, jakie spotykają konsumentów na rynku towarów i usług. W latach – 2019, 2021 i 2022 rzecznik uczestniczył wspólnie z Policją w spotkaniach z członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nisku i w Rudniku nad Sanem.

Pełnomocnik ds. kontroli w latach 2018 – 2023 realizował zadania zgodnie z zakresem obowiązków i zgodnie z planami kontroli zatwierdzonymi przez Starostę Niżańskiego i przez Zarząd Powiatu Niżańskiego. Przeprowadzone kontrole miały na celu pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów i niejasności mających wpływ na sprawne kierowanie jednostką. Działając w oparciu o wydane upoważnienia przeprowadzono następującą liczbę kontroli:

Inspektor Ochrony Danych, sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych przetwarzanych we wszystkich systemach przetwarzających dane osobowe w działalności Starostwa Powiatowego w Nisku W latach 2018-2023 dokonywał analizy ryzyka czynności z rejestru czynności przetwarzania w programie RODO Protektor. Przeprowadził audyt zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności, którego celem była ocena stanu obszaru przetwarzania danych osobowych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Prowadził analizy i kalkulacje pod kątem podniesienia poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych w urzędzie. IOD na bieżąco przeprowadzał i analizował ryzyko przetwarzania poszczególnych zbiorów danych osobowych w Starostwie.

PONADTO W MIJAJĄCEJ KADENCJI ...

W dniu 22 października 2019 r. w hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się spotkanie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z mieszkańcami Powiatu Niżańskiego.


W mijającej kadencji organizowane było Powiatowe Forum Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z Powiatu Niżańskiego, na którym lokalni sołtysi i przewodniczący zarządów omawiali zadania realizowane przez Powiat Niżański, ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej.

Powiat Niżański zapewnia dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w każdej z gmin tworzących Powiat. Z oferowanej pomocy w zorganizowanych punktach w latach 2018 - 2023 skorzystało 4 024 osoby.

Starosta Niżański Robert Bednarz od 2017 pełni funkcję Przewodniczącego Niżańskiego Konwentu Samorządowego i kieruje jego pracami. Konwent to forum wymiany poglądów pomiędzy włodarzami poszczególnych gmin i Starostą reprezentującym Powiat Niżański. Podczas posiedzeń Konwentu omawiane są najważniejsze dla Powiatu i Gmin zagadnienia oraz najistotniejsze zadania strategiczne, przedsięwzięcia i projekty niezbędne do rozwoju lokalnego.

Powiat Niżański corocznie bierze udział w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu, w kategorii Powiatów do 120 tys. mieszkańców, w której sklasyfikowanych jest ponad 150 powiatów z całej Polski. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych w danym roku powiatów w kraju, promowanie ich w skali kraju, a także integracja mieszkańców i środowisk samorządowych. Powiat Niżański, dzięki swoim osiągnięciom przez całą VI kadencję uzyskuje w Rankingu wysokie wyniki, utrzymując się od 2018 roku w czołowej „8” laureatów Rankingu, zajmując kolejno miejsce: 2018 – 3 miejsce, 2019 – 6 miejsce, 2020 – 8 miejsce, 2021 – 6 miejsce, 2022 – 5 miejsce i w 2023 – 6 miejsce.

W 2021 r. Starosta Niżański Robert Bednarz został nagrodzony tytułem „Najlepszy Starosta Województwa Podkarpackiego”. Tytuł został wręczony w ramach XXI edycji Konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa, który skierowany jest do wszystkich samorządów Podkarpacia, szczebla powiatowego, gminnego i miejskiego.

W 2023 roku Powiat Niżański znalazł się w gronie laureatów Programu „Przyjazna Polska” edycja 2023, w kategorii „Inwestycja Roku” i otrzymał Certyfikat oraz godło promocyjne w tej kategorii, które w dniu 9 października br., podczas uroczystej Gali Finałowej VII edycji Programu, odebrał Starosta Niżański Robert Bednarz. Powiat Niżański zdobył tytuł laureata w kategorii „Inwestycja Roku”, za uznaną za Inwestycję roku w Powiecie Niżańskim - zrealizowane wielkie przedsięwzięcie, jakim było zadanie „Zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddziałów przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych w SOSW w Rudniku nad Sanem”.

Na uwagę zasługuje fakt, że Starosta Niżański Robert Bednarz znalazł się w czołowej „10” Starostów nominowanych do tytułu „Samorządowiec Kadencji”, prestiżowego konkursu organizowanego przez m. in. PortalSamorzadowy.pl Kapituła konkursu nominowała do wyróżnienia 10 spośród 314 starostów z całej Polski. To duży sukces i wyróżnienie dla Starosty i Powiatu Niżańskiego.

W dniu 22 marca 2024 r., podczas Gali wieńczącej Kadencję Samorządową 2018 - 2024, na podstawie decyzji Kapituły Podkarpackiej Nagrody Samorządowej 2024, Starosta Niżański Robert Bednarz odebrał tytuł „Najlepszy Starosta kadencji 2018- 2024” Województwa Podkarpackiego.

Zdjęcie: Tadeusz Poźniak