W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytetu FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, działanie FEPK.05.01 Edukacja Powiat Niżański uzyskał pozytywne oceny dla wniosków, które zostały skierowane do dofinansowania w ramach programu.

Otrzymane dofinansowanie obejmie realizację projektów:

Dnia 21 maja 2024 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbyła się II Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko. 

Realizując przyjęty porządek obrad, Rada Powiatu powołała Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz cztery stałe komisje.