Zasadniczym przedmiotem działalności Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nisku jest realizacja zadań w zakresie wskazanym w ustawie Prawo budowlane dla administracji architektoniczno-budowlanej. Zadania te realizuje zespół pracowników pod kierownictwem Naczelnika Wydziału Piotra Słotwińskiego.

Na podstawie posiadanych rejestrów wydanych pozwoleń na budowę, Wydział Architektury i Budownictwa przygotował informację o budownictwie na terenie Powiatu Niżańskiego w 2022 roku.

Ogółem w minionym 2022 roku wydano 389 pozwoleń na budowę, dotyczących 389 obiektów budowlanych, w tym m.in.: 176 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 17 obiektów użyteczności publicznej, 13 budynków przemysłowych i magazynowych oraz 50 obiektów infrastruktury transportu.

Prowadzone były postępowania na podstawie tzw. specustawy drogowej, w szczególności wydano 7 zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

Przyjęto 448 zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, oraz 101 zgłoszeń budowy sieci.

Rozpatrzono 402 wnioski o wydanie 452 szt. dzienników budowy, wydano 104 zaświadczenia.

Prowadzone były analizy z zakresu zagospodarowania przestrzennego Powiatu, w szczególności dotyczące zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Udostępniane były informacje publiczne w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Sporządzane były sprawozdania do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Urzędu Statystycznego, za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne.

Prowadzone były rejestry pozwoleń na budowę na potrzeby Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz własne, jako kontynuacja elektronicznych zbiorczych rejestrów pozwoleń utworzonych na podstawie danych dostępnych w wersji tradycyjnej.

Na wnioski interesantów (elektroniczne, telefoniczne, pisemne i ustne) udzielano wyjaśnień stosowania przepisów Prawa budowlanego i przepisów odrębnych w odniesieniu do konkretnych zamierzeń inwestycyjnych.

Przeprowadzone zostały kontrole wewnętrzne zgodnie z harmonogramem.

Porównując liczbę wydanych w 2022 roku pozwoleń na budowę (389 pozwoleń, dotyczących 389 obiektów budowlanych), w odniesieniu do lat poprzednich, przedstawia się ona następująco:

  • w porównaniu do roku 2018 r., w którym wydanych zostało 520 pozwoleń na budowę – nastąpił spadek o ok. 25%. Porównując liczbę obiektów budowlanych, których dotyczyły wydane pozwolenia (rok 2022 – 389, rok 2018 – 573) – nastąpił spadek o ok. 32%;
  • w porównaniu do roku 2019 r., w którym wydanych zostało 614 pozwoleń na budowę – nastąpił spadek o ok. 37%. Porównując liczbę obiektów budowlanych, których dotyczyły wydane pozwolenia (rok 2022 – 389, rok 2019 – 689) – nastąpił spadek o ok. 44%;
  • w porównaniu do roku 2020 r., w którym wydanych zostało 676 pozwoleń na budowę – nastąpił spadek o ok. 42%. Porównując liczbę obiektów budowlanych, których dotyczyły wydane pozwolenia (rok 2022 – 389, rok 2020 – 683) – nastąpił spadek o ok. 43%;
  • w porównaniu do roku 2021 r., w którym wydanych zostało 630 pozwoleń na budowę – nastąpił spadek o ok. 38%. Porównując liczbę obiektów budowlanych, których dotyczyły wydane pozwolenia (rok 2022 – 389, rok 2021 – 637) – nastąpił spadek o ok. 39%.

- Bardzo dziękuję Pracownikom Wydziału Architektury i Budownictwa, którzy podejmują wszelkie możliwe kroki, aby ułatwić, a nawet – w miarę posiadanych możliwości, pomóc interesantom w załatwianiu spraw. Należy zaznaczyć, że wnioski interesantów załatwiane były bez zbędnej zwłoki, a w przypadku, gdy stroną był wyłącznie wnioskodawca – nawet w ciągu kilku dni – mówi Naczelnik Wydziału Piotr Słotwiński.