Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w 2022 roku realizował zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku oraz wynikające z obowiązujących przepisach prawa. Zespołem pracowników realizujących te zadania, kierowała pełniąca obowiązki Naczelnika Wydziału – Główny Specjalista ds. organizacyjno-kadrowych Janina Mazur.

W 2021 roku zrealizowano zadania m.in. w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych, wśród których należy wymienić prowadzenie sprawy kadrowych i socjalnych, dla średnio 87 pracowników i 9 stażystów, w tym badania wstępne, okresowe i kontrolne, szkolenia, podróże służbowe, staże, nabór pracowników, służba przygotowawcza, oświadczenia majątkowe, roboty publiczne, działalność socjalna na rzecz pracowników urzędu emerytów i ich rodzin (pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do żłobków i przedszkoli, dopłaty do wypoczynku, zapomogi, dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży).

Wydział realizował również zadania w zakresie spraw organizacyjnych, w tym m.in. na bieżąco dokonywano zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nisku dla dostosowania zadań komórek organizacyjnych lub zmian organizacyjnych do przepisów prawa, koordynowano i nadzorowano realizację wniosków pokontrolnych po kontrolach zewnętrznych (2 kontrole), wydano 117 pełnomocnictw i upoważnień, wydanych zostało 57 Zarządzeń Starosty. Na bieżąco sprawowano kontrolę wewnętrzną realizacji zadań przez pracowników Wydziału oraz realizowano zadania związane z przeprowadzeniem naboru i odbyciem służby przygotowawczej.

Realizując zadania w zakresie obsługi interesanta oraz spraw kancelaryjno-technicznych, obsługi kancelarii ogólnej, obsługi sekretariatu, m. in. zarejestrowano 33 413 pism wpływających do urzędu, zarejestrowano i przekazano do realizacji 1 593 faktury, wysłano 10 037 listów poleconych i 2 360 listów zwykłych, przekazano do zamieszczenia w prasie 19 ogłoszeń prasowych, zlecono do wykonania 20 pieczęci, dokonano postępowań dotyczących wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług pocztowych, dostawę materiałów biurowych i papierniczych oraz dostawę prasy w 2022 r. Zrealizowano zamówienia i zakupy: środków czystości, kalendarzy książkowych, dzienniki budowy (AB), oraz inne stosownie do potrzeb. Prowadzono archiwum Starostwa i obsługę Sekretariatu Starosty i Wicestarosty.

W zakresie spraw obywatelskich, rzeczy znalezionych i spraw obronnych, m.in. wydano 29 zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy, przyjęto 7 rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych, opracowano i zrealizowano wytyczne Starosty dotyczące spraw związanych z obronnością oraz przyjęto 5 wniosków repatriantów z prośbą o osiedlenie. Podczas przeprowadzanej kwalifikacji wojskowej Powiatowa Komisja Lekarska w Nisku wydała ogółem 321 orzeczeń. W trakcie roku doszło do zmiany zasadniczej ustawy regulującej między innymi sprawy obronne tj. ustawy o powszechnym obowiązku obrony na ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

W zakresie obsługi informatycznej, m.in. oprócz bieżącego wsparcia użytkowników, naprawy usterek, poprawiania błędów w oprogramowaniu oraz bazach danych, aktualizowano i instalowano oprogramowanie, prowadzono konserwacje serwerów, sprawowano nadzór nad zapewnieniem łączności telefonicznej Starostwa Powiatowego w Nisku oraz nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu do transmisji oraz obsługi głosowań sesji Rady Powiatu. Na bieżąco informowano o realizacji zadań, poprzez zamieszczanie newsów na stronie internetowej oraz moderowanie i zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Przygotowywano akty prawnych w wersji xml. Przygotowano i złożono wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”.

Realizując zadania w zakresie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego: m.in. monitorowano, planowano i reagowano w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie powiatu niżańskiego, współpracowano ze służbami, inspekcjami i strażami, jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami z terenu powiatu, zorganizowano 4 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zwołano 2 posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dot. kryzysu migracyjnego oraz zabezpieczenia służb do akcji zima 2022/2023. Uzgadniano i opracowywano dokumenty organizacyjno-planistyczne w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Przyjęto i przekazano 136 ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych.

W związku z kryzysem migracyjnym spowodowanym wojną na Ukrainie prowadzono kampanię informacyjną dla uchodźców, wyznaczono miejsca zakwaterowania dla uchodźców na terenie powiatu, wyznaczono Powiatowy Magazyn Pomocy w Bielinach, zorganizowano rozładunek TIRa z pomocą humanitarną z Francji. Zorganizowano transport oraz ręczny załadunek 9 busów z pomocą humanitarną na Ukrainę. W sprawach bhp dokonano okresowej analizy stanu bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Nisku. Przeprowadzono 22 szkolenia wstępne w dziedzinie bhp dla nowozatrudnionych pracowników, stażystów i praktykantów w Starostwie Powiatowym w Nisku.

- Zadania realizowane w Wydziale Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego wymagają znajomości szerokiego zakresu obowiązujących przepisów prawa, o bardzo dużym stopniu złożoności i zróżnicowania. Pracownicy Wydziału realizują te zadania w sposób sumienny i odpowiedzialny, z największą starannością. Za to wszystko, za zaangażowanie w pracę, za terminową realizację zadań, należą się wszystkim serdeczne podziękowania – mówi pełniąca obowiązki Naczelnika Wydziału – Główny Specjalista ds. organizacyjno-kadrowych Janina Mazur.