Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku jest jednostką organizacyjną Powiatu Niżańskiego, do którego zadań należy wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Pracami ZDP w Nisku kieruje Dyrektor Zbigniew Lach.

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku na koniec roku 2022 posiadał w swoim utrzymaniu 300,179 km dróg. W ciągach dróg powiatowych znajduje się 19 mostów (m.in. jeden przez rzekę San w miejscowości Ulanów, dwa przez rzekę Tanew w miejscowości Dąbrówka i Dąbrowica oraz jeden przez rzekę Bukowa w miejscowości Szwedy) oraz jedna przeprawa łodzią przewozową przez rzekę San w miejscowości Bieliny do miejscowości Rudnik nad Sanem, która obecnie została zawieszona.

W ramach realizacji zadań statutowych, w roku 2022, pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku przygotowali 32 projekty uchwał Rady Powiatu Niżańskiego i Zarządu Powiatu w sprawie przebiegu dróg gminnych i powiatowych, pozbawieniu drogi kategorii lub zaliczeniu drogi do danej kategorii, gospodarowania mieniem Powiatu.

Przeprowadzili również 19 postępowań, w tym 9 w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 10 poniżej progu stosowania ustawy w trybie zapytania ofertowego.

Ponadto wykonali 13 dokumentacji projektowych na przebudowę i remont dróg powiatowych oraz pełnili nadzór inwestorski nad 18 zadaniami realizowanymi przez Powiat Niżański na drogach powiatowych

Realizując powierzone im zadania, pracownicy ZDP wydali łącznie 342 decyzje administracyjne na dysponowanie gruntem, zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, z naliczeniem opłat za umieszczenie urządzenia. Sporządzili 86 protokołów odbioru pasa drogowego

Wykonywali także prace utrzymaniowe na drogach powiatowych, polegające na remontach cząstkowych dróg masą mineralną – asfaltową na gorąco, remontach cząstkowych dróg masą mineralną – asfaltową na zimno, czyszczeniu pasa drogowego z odrostów i samosiewów, odmuleniu i oczyszczeniu rowów przydrożnych, remoncie cząstkowym nawierzchni chodników, utwardzeniu poboczy destruktem i kruszywem łamanym na łukach dróg i w miejscach niebezpiecznych, zbieraniu zawyżonych poboczy, uzupełnieniu i wymianie oznakowania pionowego na drogach, odnowieniu oznakowania poziomego na drogach, czyszczeniu chodników, usuwaniu drzew z pasa drogowego zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, czyszczeniu i konserwacji obiektów mostowych i przepustów pod drogami.

Zgodnie z „Planem Zimowego Utrzymania Dróg” na sezon zimowy 2021/2022 utrzymywali drogi powiatowe.

Sporządzano sprawozdania, opracowywano i przekazywano raporty o prowadzonych robotach na drogach oraz odpowiadano na liczne zapytania, prośby, wnioski i interpelacje.

- W minionym roku, Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku z powodzeniem realizował swoje zadania. Było to możliwe, dzięki dużemu zaangażowaniu i efektywnej pracy całego Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, którego pracownicy rzetelnie wykonywali powierzone im obowiązki. Podsumowując rok 2022, składam serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom ZDP w Nisku za ich wkład w realizację zadań dotyczących dróg powiatowych oraz sumiennie wykonywaną pracę. Dziękuję również współpracującym z nami pracownikom Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Nisku za dobrą i merytoryczną współpracę – mówi Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach.