Grafika

Prowadzenie spraw z zakresu m.in. gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu, gospodarowania mieniem jednostek organizacyjnych, administrowania budynkami Starostwa, zamówień publicznych, pozyskiwania środków pozabudżetowych dotyczących projektów infrastrukturalnych oraz realizacja inwestycji i remontów w zakresie określonym przez Zarząd Powiatu, to główne zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu, którego pracami kieruje Naczelnik Wydziału Jadwiga Maluga.

W ramach zrealizowanych w 2022 roku zadań przygotowano m.in. 51 projektów uchwał Rady i Zarządu w sprawach majątkowych Powiatu i gospodarowania mieniem powiatu. Sporządzono również szczegółową informację o stanie mienia Powiatu Niżańskiego.

W ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości i przejmowania na własność Powiatu działek zajętych pod drogi i ulice powiatowe, uzyskano prawo własności dla 51 działek, w tym: 17 działek zostało nieodpłatnie przyjętych w drodze darowizny na rzecz Powiatu Niżańskiego z przeznaczeniem na drogi powiatowe (5 od Gminy Jeżowe, 1 od Gminy Harasiuki, 11 od Gminy Nisko), 32 działki przyjęto na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Podkarpackiego, 1 działkę nabyto odpłatnie (akt notarialny) z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej Nr 1063R, 1 działka została przekazana od PZDW Rzeszów po dawnej DK77 a obecnie jest to już droga powiatowa Nr 2609R: DW 878 - do węzła S19 Rudnik nad Sanem.

Ponadto przeprowadzono 131 postępowań, w tym 63 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym oraz 68 poniżej progu stosowania ustawy, w trybie zapytania ofertowego.

Ogłoszono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z programu dofinansowanego z Unii Europejskiej pn.: „Zawodowcy - niżański program wspierania szkół zawodowych”. Przeprowadzono i podpisano 27 umów na dostawę specjalistycznego sprzętu, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla szkół i organizację  kursów i szkoleń dla kadry pedagogicznej i uczniów RCEZ w Nisku, ZS Jeżowe i ZS Rudnik nad Sanem. Ogłoszono również takie postępowania na program pn. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Przeprowadzono i podpisano 9 umów na dostawę wyposażenia, sprzętu, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla ww. szkół.

Ogłoszono postępowania jak wyżej, w na realizację programu „Poprawa dostępności w Powiecie Niżańskim”.

Ponadto przygotowano i złożono 9 wniosków do dostępnych programów dotyczących możliwości pozyskania środków finansowych na realizację projektów wspierających rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu: wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”; wniosek o dofinansowanie w ramach projektu pn. Dostępny Samorząd – granty.

Sporządzano sprawozdania, sprawowano monitoring, opracowywano i przekazywano raporty, rozliczano przyznane dotacje oraz przygotowywano niezbędne dokumenty do instytucji pośredniczącej, tj. do Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i innych instytucji dofinansowujących.

Współpracowano z samorządami gminnymi w zakresie inwestycji drogowych, poprzez planowanie i udzielenie dotacji na zadania przekazane do realizacji przez gminy.

Przygotowano i zrealizowano 27 zadań inwestycyjnych, ujętych w budżecie Powiatu.

Podsumowując rok 2022 podkreślić należy, że pomimo zniesienia w Polsce stanu epidemii, który obowiązywał przez ponad dwa lata, przekształconego następnie w stan zagrożenia epidemicznego, trudnej sytuacji geopolitycznej, związanej z inwazją na Ukrainę, sytuacji gospodarczej i społecznej udało się zrealizować wiele ważnych projektów i inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej i kubaturowej.

Łącznie wartość zrealizowanych zadań inwestycyjnych, w tym m.in. prowadzonych na drogach powiatowych, w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez Powiat Niżański, to kwota ok. 19 mln zł. Ich realizacja, w dużej mierze była możliwa, dzięki pozyskaniu znacznych środków zewnętrznych.

Wartość zakończonych inwestycji drogowych to kwota blisko 16 mln zł, co przełożyło się na przebudowę 5,478 km dróg powiatowych, budowę 1,915 km chodników, 7,258 km ścieżek rowerowych oraz 13 przejść dla pieszych.

W roku 2022 została rozpoczęta jedna z największych inwestycji drogowych, o wartości ponad 18 mln zł i długości blisko 11 km, w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1069R Krzeszów od dr 858 – Krzeszów, która będzie zakończona w I kwartale 2023 r.

Dużym wsparciem przy realizacji kluczowych zadań drogowych były pozyskane z zewnątrz środki finansowe w wysokości 5 946 367,55 zł, w tym 4 864 323,55 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 148 565 zł z rezerwy celowej budżetu państwa i 933 479 zł od Gmin Powiatu Niżańskiego i Stalowowolskiego.

Równie istotnym aspektem jest współpraca z samorządami gminnymi na płaszczyźnie porozumień i powierzenia gminom prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu. I tak w roku 2022 zadania zostały przekazane do Gminy i Miasta Ulanów, do Gminy Krzeszów oraz do Gminy Harasiuki, czego efektem jest wykonana ścieżka rowerowo - piesza wraz z jej oznakowaniem, w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R Ulanów – Krzeszów o długości ponad 6 km, budowany ciąg pieszo – rowerowy w pasie drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów – Łazów o długości 11,2 km oraz dokumentacja projektowa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Łazory – Bidaczów Stary w miejscowości Łazory polegająca na budowie drogi rowerowej”. Zrealizowane przedsięwzięcia drogowe wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz usprawniły dostępność komunikacyjną obszarów, na których były prowadzone.

Ważnym realizowanym działaniem z zakresu likwidacji barier architektonicznych była realizacja zadań, polegających na wykonaniu przebudowy sanitariatu w budynku dydaktycznym LO w Nisku i przebudowy łazienki w budynku PUP w Nisku oraz wykonanie windy przy budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4. Na ten cel zostały pozyskane środki z PFRON, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w obszarze B. Wartość zadań wyniosła łącznie 522 755,47 zł, w tym dofinansowanie 195 486,78 zł.

Natomiast w zakresie dostosowania obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami został pozyskany grant w wysokości 250 tys. zł z projektu „Dostępny samorząd – granty, którego celem jest poprawa dostępności powiatu niżańskiego w obszarach dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej.

Zadania inwestycyjne realizowane w placówkach edukacyjnych zapewniły bezpieczne i należyte warunki do nauki, pracy, rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży, a także wspomogły aktywność społeczną i ruchową wszystkich osób uczęszczających do placówek oświatowych oraz mieszkańców całego Powiatu Niżańskiego.

Ważnym przedsięwzięciem jest rozpoczęta inwestycja „Zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddziałów przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych w SOSW w Rudniku nad Sanem”, której celem jest dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb wychowanków SOSW oraz zachowanie równowagi i trwałości procesu w celu zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu z powodzeniem realizował liczne służące społeczeństwu inwestycje na terenie Powiatu Niżańskiego. Było to możliwe, dzięki efektywnej pracy całego Wydziału, którego pracownicy rzetelnie i bezzwłocznie wykonywali swoje obowiązki. Składam serdeczne podziękowania pracownikom Wydziału za ich zaangażowanie oraz sumiennie wykonywaną pracę – mówi Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z niektórych zrealizowanych w 2022 roku inwestycji.

Prezentacja podsumowania