W Starostwie Powiatowym w Nisku działa Pełnomocnik ds. kontroli. Funkcję tą sprawuje Pani Katarzyna Bednarz. Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. kontroli obejmuje koordynowanie kontroli zarządczej, przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Niżańskiego, w tym w Starostwie Powiatowym w Nisku. Odpowiada za promocję i koordynację procesu zarządzania ryzykiem. Ponadto przygotowuje i przeprowadza samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Nisku oraz sprawuje kontrolę nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej i rodzinami zastępczymi. Do zadań Pełnomocnika należy również przygotowanie i koordynacja procesu zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

W roku 2022 Pełnomocnik ds. kontroli przeprowadził 13 kontroli problemowych i 7 kontroli sprawdzających w jednostkach organizacyjnych Powiatu Niżańskiego oraz w jednostkach realizujących zadania Powiatu. Przeprowadzone kontrole miały na celu pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów i niejasności, mających wpływ na sprawne kierowanie jednostką. Ponadto zorganizowano spotkania w 21 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Niżańskiego.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wszystkie zaplanowane na 2022 rok zadania, we wszystkich obszarach działalności Pełnomocnika do spraw kontroli, zostały w 100% zrealizowane.

W Starostwie Powiatowym w Nisku działa również Inspektor Ochrony Danych, którego zadania realizuje Pan Andrzej Kołodziej. Zakres obowiązków IOD-a obejmuje m. in. nadzór nad ochroną danych osobowych przetwarzanych we wszystkich systemach przetwarzających dane osobowe w działalności Starostwa Powiatowego w Nisku, opracowanie i aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa informacji oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przygotowywanie i wysyłanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego aktów prawnych i informacji wymagających ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w formie XML z Wydziałów Starostwa. IOD współdziała z Wydziałem Edukacji Spraw Społecznych i Promocji w zakresie opracowywania multimedialnych materiałów promocyjnych i obsługi medialnej imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Starostwo. Ważny zadaniem jest zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej oraz e-mailowej i realizacja zadań wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

W 2022 r. IOD opracował i wdrożył platformę szkoleniową dla pracowników Starostwa Powiatowego. Na wdrożonej platformie opracował kurs z zakresu bezpiecznego przetwarzania danych. Każdy pracownik uzyskał dostęp on-line do zasobów szkoleniowych i zaliczył testy weryfikujące wiedzę w postaci testu on-line. Platforma wykorzystywana będzie do szkolenia pracowników również w innych zakresach tematycznych – w 2023 pracownicy zostaną przeszkoleni z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Ponadto nadano 25 pracownikom Starostwa nowe upoważnienia do przetwarzania danych. Nowi pracownicy i stażyści zostali przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania danych w Starostwie Powiatowym w Nisku. IOD na bieżąco w ciągu roku przeprowadza i analizuje ryzyko przetwarzania poszczególnych zbiorów danych osobowych w Starostwie.

Dodatkowe zadania realizowane były w ramach obsługi informatycznej i technicznej Starostwa m.in. współpraca przy realizacji i opracowaniu wniosków na pozyskanie funduszy zewnętrznych.