Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje  Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów.  W Starostwie Powiatowym w Nisku funkcję tą pełni Pani Ferdynanda Łątkowska. Zadania Rzecznika zostały określone w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Sposób wykonywania zadań przez Rzecznika wynika z tego, jakie problemy zgłaszają konsumenci w wyniku zawierania umów z przedsiębiorcami.

Podstawowym zadaniem realizowanym przez PRK jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

W roku 2022 zostało udzielonych 131 porad prawnych i informacji, w tym 121 w formie kontaktu telefonicznego i osobistego pobytu konsumentów w biurze PRK oraz 10 porad i informacji udzielonych w formie pisemnej. Porady dotyczyły sposobów rozwiązania problemów, które zgłaszali konsumenci mający spory z przedsiębiorcami, z powodu wad towarów (73) i usług (44). Spory dotyczyły nieuznania reklamacji przez sprzedawców, niewywiązania się sprzedawców z obowiązku zwrotu pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży poza lokalem i na odległość. Ponadto konsumenci zgłaszali się do Rzecznika w sprawach niekonsumenckich (4) oraz uzyskania informacji ogólnych (10), np. sprawy pomocy społecznej, rozgraniczenia nieruchomości, sprawy lokalowe, itp.

Udzielanie porad polegało w głównej mierze na wyjaśnianiu konsumentom sposobu postępowania, gdy sprzedawcy czy usługodawcy nie reagowali na reklamacje towarów czy usług, albo odmawiali pozytywnego załatwienia reklamacji, a także, gdy konsumenci otrzymywali od sprzedawców (zwłaszcza w przypadku sprzedaży na tzw. pokazach) informacje, że od zawartej umowy sprzedaży nie mogą odstąpić, bo zostaną obciążeni karą. W ramach udzielonych porad prawnych zachodziła konieczność przygotowania konsumentom np. treści pism reklamacyjnych, odstąpienia od umowy sprzedaży poza lokalem i na odległość, wniosku o pozasądowe rozpoznanie sporu przez Inspekcję Handlową czy Rzecznika Finansowego.

Zadaniem PRK jest kierowanie wystąpień pod adresem przedsiębiorców. W sytuacjach, gdy konsumenci nie mogli sami rozwiązać sporu z przedsiębiorcą, zwracali się do Rzecznika z prośbą o interwencję. W roku 2022 takie wystąpienia zostały skierowane do 15 przedsiębiorców. Tematem wystąpień było żądanie udzielenia wyjaśnień i informacji oraz ustosunkowania się do uwag i opinii rzecznika w sprawach odmowy uznania reklamacji, niewywiązania się z obowiązku zwrotu pieniędzy w przypadku odstąpienia konsumenta od umowy zawartej na odległość.

Zadaniem PRK jest także prowadzenie edukacji konsumenckiej. W ramach tego zadania Rzecznik, udzielając porad konsumentom, równocześnie wyjaśniał obowiązujące przepisy, wręczał konsumentom broszury, ulotki i inne materiały o charakterze konsumenckim. Działania edukacyjne polegały także na zamieszczeniu na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego informacji dla konsumentów z okazji Światowego Dnia Konsumenta, gdzie przypomnieliśmy konsumentom o podstawowych prawach związanych z zawieraniem umów, czy tez informacji na temat ogólnopolskiej kampanii społecznej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurenci i Konsumentów „Stracisz dane, stracisz pieniądze”.

W ramach działań edukacyjnych Rzecznik uczestniczył w spotkaniach z członkami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Oddziale Rejonowym w Rudniku nad Sanem oraz w Kole Terenowym w Nisku. W trakcie spotkań były omawiane sprawy zawierania umów, na co zwracać uwagę dokonując zakupów sklepie stacjonarnym, jak nie dać się oszukać kupując przez Internet, jakie pułapki czyhają, gdy przedsiębiorca zaprosił konsumentów na pokaz, nieuczciwe praktyki rynkowe przy lokowaniu środków w różnego typu instrumenty finansowe, jak nie dać się zmanipulować oszustom w przypadku elektronicznych transakcji i płatności.