Zarząd Powiatu Niżańskiego opracował projekt budżetu samorządu na 2024 r. Prace nad jego przygotowaniem, to czas bardzo wytężonej pracy dla Zarządu Powiatu na czele z jego Przewodniczącym – Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem i Skarbnika Powiatu Marii Bednarz. Planowanie dochodów i wydatków oraz opracowanie budżetu poprzedza szereg spotkań z dyrektorami jednostek organizacyjnych, wójtami i burmistrzami, radnymi i mieszkańcami Powiatu oraz analiza złożonych do budżetu wniosków.

Opracowany projekt budżetu na rok 2024 był procedowany na posiedzeniu Zarządu Powiatu Niżańskiego w dniu 15 listopada 2023 roku i został przyjęty jednogłośnie Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1000/2023. Przedyskutowano również  projekt i podjęto uchwałę w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2024-2034 – uchwała nr 1001/2023.

Opracowany i przyjęty plan finansowy Powiatu na rok 2024 został przedłożony radnym Rady Powiatu Niżańskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Planowane na 2024 rok dochody budżetu określono na łączną kwotę 175 200 000 zł, natomiast wydatki w wysokości 209 060 000 zł, w tym wydatki majątkowe – 118 104 502,30 zł – tj. 56,49 % udziału w wydatkach ogółem. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 33 860 000 zł.

Opracowany projekt budżetu zakłada realizację bardzo dużej ilości zadań inwestycyjnych, w tym w zakresie inwestycji drogowych, w infrastrukturę oświatową, administrację publiczną i służbę zdrowia. Uwzględnia również projekty tzw. miękkie, w tym w obszarze edukacji i bezpieczeństwa.

- Przygotowany projekt budżetu to kolejny ambitny budżet dla Powiatu Niżańskiego. Uwzględnia on oczekiwania i potrzeby mieszkańców powiatu niżańskiego, które były artykułowane przez radnych Rady Powiatu Niżańskiego, władze samorządowe gmin, lokalnych liderów, sołtysów przewodniczących osiedli, mieszkańców, którzy zgłaszali swoje propozycje podczas różnych spotkań czy zebrań. Opracowany projekt budżetu zakłada realizację zadań na terenie każdej z gmin oraz, jak zawsze, daje perspektywę wprowadzania i realizacji dodatkowych zadań – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.