W Starostwie Powiatowym w Nisku została podpisana umowa oraz nastąpiło przekazanie placu budowy na realizację przez Powiat Niżański zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1075R DW 863 – Koziarnia – Tarnogóra” w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. z Głogowa Małopolskiego.

Umowę z ramienia Powiatu Niżańskiego podpisał Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz. W imieniu Wykonawcy umowę podpisał Prezes Zarządu Łukasz Molter. W podpisaniu umowy uczestniczyli Kierownik budowy Krzysztof Błądek oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga.

Koszt realizowanego zadania wyniesie 5 522 257,30 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości nie większej niż 63,63% wartości zadania. Realizacja inwestycji potrwa 6 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 15 maja 2024 r.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1075R o długości 3,8 km. Inwestycja polegać będzie na wzmocnieniu istniejącej jezdni poprzez wykonanie warstw podbudowy, nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. 3 707,5 m, utwardzonych poboczy, ścieku przykrawężnikowego, przepustów, zjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, montaż oznakowania poziomego – pionowego. W ciągu drogi w miejscowości Koziarnia w miejscu istniejącego chodnika zostanie wykonana droga dla pieszych i rowerów z kostki brukowej betonowej kolorowej na długości 324 m.