W Starostwie Powiatowym w Nisku działa Pełnomocnik ds. kontroli. Funkcję tą sprawuje Pani Katarzyna Bednarz. Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. kontroli obejmuje koordynowanie kontroli zarządczej, przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Niżańskiego, w tym w Starostwie Powiatowym w Nisku. Odpowiada za promocję i koordynację procesu zarządzania ryzykiem. Ponadto przygotowuje i przeprowadza samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Nisku oraz sprawuje kontrolę nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej i rodzinami zastępczymi. Do zadań Pełnomocnika należy również przygotowanie i koordynacja procesu zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

W roku 2023 Pełnomocnik ds. kontroli przeprowadził 13 kontroli problemowych i 5 kontroli sprawdzających w jednostkach organizacyjnych Powiatu Niżańskiego oraz w jednostkach realizujących zadania Powiatu. Przeprowadzone kontrole miały na celu pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów i niejasności, mających wpływ na sprawne kierowanie jednostką.

Główne cele kontroli przeprowadzanych w 2023 r. przez Pełnomocnika ds. kontroli to: sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych, ocena zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, aktualność procedur finansowych, ocena wiarygodności sprawozdań budżetowych, prawidłowość wykorzystania dotacji, ocena wykonania zadania publicznego, prawidłowość stosowania klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, prawidłowość rozliczania godzin ponadwymiarowych, prawidłowość, celowość i terminowość dokonywania wydatków, prawidłowość naliczania, pobierania i odprowadzania dochodów do Powiatu, prawidłowość przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, rzetelność prowadzonej ewidencji księgowej, prawidłowość gospodarowania ZFŚS, ocena realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.).

Ponadto zorganizowano spotkania w 17 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Niżańskiego, w których przebywają dzieci do 18-go roku życia.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wszystkie zaplanowane na 2023 rok zadania, we wszystkich obszarach działalności Pełnomocnika do spraw kontroli, zostały w 100% zrealizowane.

W Starostwie Powiatowym w Nisku działa również Inspektor Ochrony Danych, którego zadania realizuje Pan Andrzej Kołodziej. Zakres obowiązków IOD-a obejmuje m. in. nadzór nad ochroną danych osobowych przetwarzanych we wszystkich systemach przetwarzających dane osobowe w działalności Starostwa Powiatowego w Nisku, opracowanie i aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa informacji oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przygotowywanie i wysyłanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego aktów prawnych i informacji wymagających ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w formie XML z Wydziałów Starostwa.

IOD współdziała z Wydziałem Edukacji Spraw Społecznych i Promocji w zakresie opracowywania multimedialnych materiałów promocyjnych i obsługi medialnej imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Starostwo. Ważnym zadaniem jest zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej oraz e-mailowej i realizacja zadań wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

W 2023 r. IOD dokonał analizy ryzyka czynności z rejestru czynności przetwarzania w programie RODO Protektor. Przeprowadził audyt zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności. Celem audytu była ocena stanu obszaru przetwarzania danych osobowych Powiatowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Prowadził analizy i kalkulacje pod kątem podniesienia poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych w Starostwie Powiatowym w Nisku.

We współpracy z firmą zewnętrzną opracował kompletną dokumentację do Projektu Cyberbezpieczny Samorząd, którego głównym celem będzie wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Niżańskim. Zakres projektu obejmie zakup rozwiązań sprzętowych oraz opracowanie – aktualizację dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Nowi pracownicy i stażyści zostali przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania danych w Starostwie Powiatowym w Nisku. IOD na bieżąco w ciągu roku przeprowadza i analizuje ryzyko przetwarzania poszczególnych zbiorów danych osobowych w Starostwie.

Dodatkowe zadania realizowane były w ramach obsługi informatycznej i technicznej Starostwa, m.in. współpraca przy realizacji i opracowaniu wniosków na pozyskanie funduszy zewnętrznych.