Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów w samorządzie powiatowym wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów. W Starostwie Powiatowym w Nisku funkcję tę pełni Ferdynanda Łątkowska. Zadania Rzecznika zostały określone w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów. Sposób wykonywania zadań przez Rzecznika wynika z tego, jakie problemy zgłaszają konsumenci, którzy mają spory z przedsiębiorcami w wyniku zawarcia bądź realizacji umów sprzedaży towarów czy usług.

Podstawowym zadaniem realizowanym przez PRK jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

W roku 2023 udzielonych zostało 129 porad prawnych i informacji, w tym 122 w formie kontaktu telefonicznego i osobistego pobytu konsumentów w biurze Rzecznika oraz 7 porad i informacji udzielonych w formie pisemnej. W 64 przypadkach porady dotyczyły sporów w zakresie sprzedaży towarów, w szczególności odmowa przez sprzedawców uznania reklamacji, nie dostarczenia towarów zakupionych przez Internet, brak zwrotu pieniędzy, gdy konsument odstąpił od umowy sprzedaży na odległość. Najwięcej problemów mieli konsumenci nabywający urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia elektroniczne i sprzęt komputerowy.

W zakresie umów o usługi, sprawy zgłaszane przez konsumentów dotyczyły usług pocztowych i kurierskich, ubezpieczeniowych – głównie ubezpieczenia kupowanego sprzętu AGD, telewizorów, laptopów, itp. i wynikających stąd problemów. Ponadto problemy konsumentów dotyczyły braku odpowiedzi na reklamacje opłat za energię elektryczną, odstąpienia od umowy usługi montażu paneli fotowoltaicznych, nieuwzględnienia reklamacji usług telekomunikacyjnych i kradzieży pieniędzy z konta bankowego. Takich spraw było  37.

Ponadto konsumenci zgłaszali się do Rzecznika z problemami, które nie należą do zadań Rzecznika, ale zostały im udzielone stosowne informacje. Porad ogólnych, które dotyczyły m.in problemów z ogrzewaniem w mieszkaniach Spółdzielni Mieszkaniowej, problemów z uzyskaniem dokumentu urzędowego, dopłaty do węgla, było 19. Porad niekonsumenckich, takich jak: kupno towaru od osoby prywatnej – odstąpienie od umowy, problemy przedsiębiorcy z odzyskaniem pieniędzy od dłużnika itp. – było 4.

Udzielanie porad polegało na wyjaśnianiu konsumentom obowiązujących przepisów w konkretnej sprawie oraz sposobu postępowania w celu doprowadzenia do satysfakcjonującego rozwiązania sporu z przedsiębiorcą. W bardzo wielu przypadkach konieczne było przygotowanie konsumentom stosownych pism, np. zgłoszenie reklamacji, odwołanie od stanowiska przedsiębiorcy, odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, wniosku o pozasądowe rozpoznanie sporu przez Inspekcję Handlową i Rzecznika Finansowego.

Zadaniem PRK jest kierowanie wystąpień pod adresem przedsiębiorców.

Pomoc Rzecznika w sporach między konsumentami i przedsiębiorcami polegała na kierowaniu wystąpień pod adresem przedsiębiorców, gdy konsumenci zwrócili się o to. W roku 2023 skierowano 15 takich wystąpień a dotyczyły one w większości żądania wyjaśnień i informacji od przedsiębiorców, którzy odmawiali uznania reklamacji towarów i usług zakupionych na odległość oraz w sklepach stacjonarnych a także odstąpienia od umowy sprzedaży towarów na odległość. Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień do nakazania przedsiębiorcy załatwienia sprawy zgodnie z żądaniem konsumenta, lecz wskazuje, jakie przepisy regulują daną materię i proponuje polubowne załatwienie sporu.

Zadaniem PRK jest także prowadzenie edukacji konsumenckiej.

Rzecznik Konsumentów udzielając porad konsumentom, równocześnie wyjaśniał obowiązujące przepisy, wręczał zainteresowanym broszury i inne materiały o charakterze konsumenckim. Działania edukacyjne polegały również na zamieszczaniu na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego informacji dla konsumentów z okazji Światowego Dnia Konsumenta przypadającego 15 Marca, dotyczących instytucji, które udzielają pomocy w sprawach konsumenckich. Informacje dotyczyły też możliwości skorzystania przez konsumentów z webinariów organizowanych on-line przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Fundację ProPublika.