Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku jest jednostką organizacyjną Powiatu Niżańskiego, do którego zadań należy wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Pracami ZDP w Nisku kieruje Dyrektor Zbigniew Lach.

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku na koniec roku 2023 posiadał w swoim utrzymaniu 301,264 km dróg. W ciągach dróg powiatowych znajduje się 21 mostów (m.in. jeden przez rzekę San w miejscowości Ulanów, dwa przez rzekę Tanew w miejscowości Dąbrówka i Dąbrowica oraz jeden przez rzekę Bukowa w miejscowości Szwedy.

W ramach realizacji zadań statutowych, w roku 2023, pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku przygotowali 22 projekty uchwał Rady Powiatu Niżańskiego
i Zarządu Powiatu w sprawie przebiegu dróg gminnych i powiatowych, pozbawieniu drogi kategorii lub zaliczeniu drogi do danej kategorii, gospodarowania mieniem Powiatu, ustalenia przystanków komunikacyjnych, użyczenia części pasa drogowego.

Przeprowadzili również 16 postępowań, w tym 9 w trybie podstawowym, zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 7 poniżej progu stosowania ustawy w trybie zapytania ofertowego.

Ponadto wykonali 11 dokumentacji projektowych na przebudowę i remont dróg powiatowych oraz pełnili nadzór inwestorski nad 7 zadaniami realizowanymi przez Powiat Niżański na drogach powiatowych

Realizując powierzone im zadania, pracownicy ZDP wydali łącznie 365 decyzje administracyjne na dysponowanie gruntem, zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, z naliczeniem opłat za umieszczenie urządzenia. Sporządzili 131 protokołów odbioru pasa drogowego

Wykonywali także prace utrzymaniowe na drogach powiatowych, polegające na remontach cząstkowych dróg masą mineralną – asfaltową na gorąco, remontach cząstkowych dróg masą mineralną – asfaltową na zimno, czyszczeniu pasa drogowego
z odrostów i samosiewów, odmuleniu i oczyszczeniu rowów przydrożnych, remoncie cząstkowym nawierzchni chodników, utwardzeniu poboczy destruktem i kruszywem łamanym na łukach dróg i w miejscach niebezpiecznych, zbieraniu zawyżonych poboczy, uzupełnieniu i wymianie oznakowania pionowego na drogach, odnowieniu oznakowania poziomego na drogach, czyszczeniu chodników, usuwaniu drzew z pasa drogowego zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, czyszczeniu i konserwacji obiektów mostowych i przepustów pod drogami.

Zgodnie z „Planem Zimowego Utrzymania Dróg” na sezon zimowy 2023/2024 utrzymywali drogi powiatowe.

Sporządzano sprawozdania, opracowywano i przekazywano raporty o prowadzonych robotach na drogach oraz odpowiadano na liczne zapytania, prośby, wnioski
i interpelacje.

- W minionym roku, Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku z powodzeniem realizował swoje zadania. Było to możliwe, dzięki dużemu zaangażowaniu i efektywnej pracy całego Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, którego pracownicy rzetelnie wykonywali powierzone im obowiązki. Podsumowując rok 2023, składam serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom ZDP w Nisku za ich wkład w realizację zadań dotyczących dróg powiatowych oraz sumiennie wykonywaną pracę. Dziękuję również współpracującym
z nami pracownikom Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego
w Nisku za dobrą i merytoryczną współpracę
– mówi Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach.