Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w 2023 roku realizował zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku oraz wynikające z obowiązujących przepisach prawa. Zespołem pracowników realizujących te zadania, kieruje Naczelnik Wydziału – Tomasz Tryka.

W 2023 roku zrealizowano zadania m.in. w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych, wśród których należy wymienić prowadzenie sprawy kadrowych i socjalnych, dla średnio 86 pracowników i 10 stażystów, w tym badania wstępne, okresowe i kontrolne, szkolenia, podróże służbowe, staże, nabór pracowników, służba przygotowawcza, oświadczenia majątkowe, roboty publiczne, działalność socjalna na rzecz pracowników urzędu oraz emerytów i ich rodzin (pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie do żłobków i przedszkoli, dopłaty do wypoczynku, zapomogi, dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży).

Wydział realizował również zadania w zakresie spraw organizacyjnych, w tym m.in. na bieżąco dokonywano zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nisku dla dostosowania zadań komórek organizacyjnych lub zmian organizacyjnych do przepisów prawa; koordynowano i nadzorowano realizację wniosków pokontrolnych po kontrolach zewnętrznych (4 kontrole); wydano 154 pełnomocnictwa i upoważnienia; wydanych zostało 60 Zarządzeń Starosty. Na bieżąco sprawowano kontrolę wewnętrzną realizacji zadań przez pracowników Wydziału oraz realizowano zadania związane z przeprowadzeniem naboru i odbyciem służby przygotowawczej.

Realizując zadania w zakresie obsługi interesanta oraz spraw kancelaryjno-technicznych, obsługi kancelarii ogólnej, obsługi sekretariatu, m. in. zarejestrowano 32 981 pism wpływających do urzędu, zarejestrowano i przekazano do realizacji 1 670 faktur; wysłano 10 069 listów poleconych i 2 048 listów zwykłych; przekazano do zamieszczenia w prasie 23 ogłoszeń prasowych; zlecono do wykonania 18 pieczęci; dokonano postępowań dotyczących wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług pocztowych, dostawę materiałów biurowych i papierniczych oraz dostawę prasy w 2023 r. Zrealizowano zamówienia i zakupy: środków czystości, kalendarzy książkowych, dzienników budowy (AB) oraz innych stosownych do potrzeb. Prowadzono archiwum Starostwa i obsługę Sekretariatu Starosty i Wicestarosty.

W zakresie spraw obywatelskich, rzeczy znalezionych i spraw obronnych, m.in. wydano 19 zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy, przyjęto 3 rzeczy oraz 2 gotówki do Biura Rzeczy Znalezionych, opracowano i zrealizowano wytyczne Starosty dotyczące spraw związanych z obronnością oraz przyjęto 2 wnioski repatriantów z prośbą o osiedlenie. Podczas przeprowadzanej kwalifikacji wojskowej Powiatowa Komisja Lekarska w Nisku wydała ogółem 288 orzeczeń.

W zakresie obsługi informatycznej, m.in. oprócz bieżącego wsparcia użytkowników, naprawy usterek, poprawiania błędów w oprogramowaniu oraz bazach danych, aktualizowano i instalowano oprogramowanie, prowadzono konserwacje serwerów, sprawowano nadzór nad zapewnieniem łączności telefonicznej Starostwa Powiatowego w Nisku oraz nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu do transmisji oraz obsługi głosowań sesji Rady Powiatu. Na bieżąco informowano o realizacji zadań, poprzez zamieszczanie newsów (ponad 700) na stronie internetowej i profilu Powiatu Niżańskiego na Facebooku; moderowano i zamieszczano informacje w Biuletynie Informacji Publicznej. Przygotowywano akty prawnych w wersji xml. Projektowano plakaty, życzenia, zaproszenia oraz innych grafiki. Przygotowano i przeprowadzono zamówienia oraz rozliczenie grantu w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”. Przygotowano stanowiska komputerowe i sieci w siedzibie tymczasowej Starostwa powiatowego w Nisku, w związku z przebudową budynku Starostwa. Wystąpiono z wnioskiem o założenie skrzynki doręczeń elektronicznych dla Starostwa Powiatowego w Nisku.

Realizując zadania w zakresie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego oraz bhp: m.in. monitorowano, planowano i reagowano w przypadku wystąpienia zagrożeń na terenie powiatu niżańskiego; współpracowano ze służbami, inspekcjami i strażami, jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami z terenu powiatu. Nowo powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku na kadencję 2023-2025 odbyła 4 posiedzenia, podczas których zapoznawała się na bieżąco ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego, dokonywała analizy i oceny działalności organów oraz instytucji odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu. Ponadto zorganizowano 1 posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dot. zabezpieczenia służb do akcji zima 2023/2024. Uzgadniano i opracowywano dokumenty organizacyjno-planistyczne w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Zorganizowano i przeprowadzono wraz z KP PSP w Nisku Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym. Brano udział w dwóch ćwiczeniach międzygminnych podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w powiecie niżańskim. Przyjęto i przekazano 146 ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych. W sprawach bhp dokonano okresowej analizy stanu bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Nisku. Przeprowadzono 26 szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp dla nowozatrudnionych pracowników, stażystów i praktykantów w Starostwie Powiatowym w Nisku. Zaktualizowano instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Nisku.

W roku 2023 pracownicy Wydziału OZK udzielili 8 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

- Jak powyżej przedstawiono, Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania o dużym stopniu zróżnicowania, co wymaga znajomości dużej liczby przepisów prawa wraz z przepisami wykonawczymi. Wszyscy pracownicy wykonują zadania z należytą starannością, sumiennie i odpowiedzialnie, na bieżąco zapoznają się z nowo ukazującymi się bądź zmienianymi przepisami prawa, uczestniczą w szkoleniach z zakresu prowadzonych spraw. Za to wszystko, za zaangażowanie w pracę, za terminową realizację zadań, należą się wszystkim pracownikom Wydziału OZK serdeczne podziękowania, które składam po raz pierwszy, jako Naczelnik tego Wydziału – mówi Naczelnik Wydziału Tomasz Tryka.