Powiat Niżański wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m.in. geodezji, kartografii i katastru oraz gospodarki nieruchomościami. W Starostwie Powiatowym w Nisku, za ich realizację odpowiedzialny jest Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, kierowany przez Geodetę Powiatowego ­– Naczelnika Wydziału Andrzeja Nowaka.

W efekcie realizacji spoczywających na Wydziale zadań, w 2023 roku, przy 18 - osobowym składzie stałych pracowników oraz pomocy 2 - 4 osób odbywających staż lub prace interwencyjne, Wydział wykonywał zadania na bieżąco, wg kolejności wpływających wniosków, zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z planem finansowym uchwały budżetowej.

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami prowadzi zadania z zakresu obsługi mieszkańców powiatu niżańskiego i osób posiadających grunty na terenie powiatu. Sprawy są rozpatrywane poprzez wydanie stosownych decyzji, udzielenie informacji, wydanie właściwego zaświadczenia, złożenie wniosku do sądu, jak również dokonywanie zmian w komputerowej bazie danych oraz powiadomienie o tych zmianach właściwe organy i osoby. A także udostępnienie lub przyjęcie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydanie wypisów i wyrysów z prowadzonego operatu ewidencji gruntów i budynków oraz wydanie odpisów protokołów z przeprowadzonych koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W 2023 roku między innymi w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami prowadzono 23 470 spraw, w tym 165 spraw wymagających wydania decyzji oraz 30 postanowień. Pozostałe sprawy były rozpatrzone poprzez: udzielenie informacji, wydanie właściwego zaświadczenia, wypisu, wyrysu, mapy, wydanie odpisu protokołu narady koordynacyjnej, złożenie wniosku do sądu i dokonanie zmian w komputerowej bazie danych oraz powiadomienie o tych zmianach właściwe organy.

Wypracowany dochód z tytułu udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyniósł 916 209,04 zł. Dochód wzrósł o około 13% w stosunku do roku poprzedniego.  

Uzyskano również dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarządy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, sprzedaży, odsetek, najmu i dzierżawy – nieruchomości Skarbu Państwa, w kwocie 378 797,00 zł.

Przeprowadzono cyfryzację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Koszt prac wyniósł 34 000 zł.

Dostosowano bazę danych ewidencji gruntów i budynków powiatu niżańskiego do zgodności z modelem pojęciowym, określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Koszt zadania wyniósł 47 400 zł.

Opracowano dokumentację geodezyjną do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków na kwotę 2 500 zł.

Na te prace uzyskano dotację Wojewody Podkarpackiego w kwocie wysokości 83 900 zł.

Decyzją z dnia 16 maja 2023 r. znak G.6844.9.2023 Starosta Niżański, reprezentujący Skarb Państwa, przekazał w trwały zarząd na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej reprezentowanego przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, działkę nr 598, położoną w obrębie Nisko, o powierzchni 34,9485 ha i wartości 1 093 652 zł.

W dniu 7 czerwca 2023 r. Starosta Niżański, reprezentujący Skarb Państwa, przyjął do zasobu, przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego, nieruchomości pozostałe po rozwiązanej umowie o oddanie Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w Harasiukach do odpłatnego korzystania. Przejęte przez Starostę nieruchomości stanowią aktualnie grunty o łącznej powierzchni 34,5592 ha.

Rok 2023 był drugim rokiem działania w pełni Geoportalu powiatu niżańskiego, który został zrealizowany w ramach projektu „Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej”. Z serwera publicznego pobrano 3 159 701 obrazów, a liczba korzystających osób z udostępnianych danych wyniosła 26 590 osoby. W trybie serwera niepublicznego (chronionym) liczba pobranych obrazów wyniosła 1 515 236 a liczba osób korzystających 13 691. Dane te pokazują, że zainteresowanie tego rodzaju usługami jest ogromne i wzrasta z roku na rok.

Zlecono dokonanie tłumaczeń z języka angielskiego na język polski 14 akt postępowań odszkodowawczych w sprawie nieruchomości objętych układem pomiędzy Rządem PRL a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, dotyczącym roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zawartym w dniu 19 lipca 1960 r. Wartość zadania 3 500 zł. Ponadto, zlecono wykonanie 14 opracowań geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby ustalenia stanu prawnego przedmiotowych nieruchomości. Wartość zadania wynosi 30 000 zł. Na to zadanie uzyskano dotację Wojewody Podkarpackiego w kwocie wysokości zadania.

W 2023 roku, pracownicy Wydziału odpowiedzieli na 5 wniosków o udzielenie informacji publicznej.

Zaznaczyć należy, że zakres spraw rozpoznawanych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami wymaga szczegółowej wiedzy z różnych gałęzi prawa. Rozwój infrastruktury drogowej w Powiecie Niżańskim stawia przed nami wciąż nowe zadania, nietypowe na tych stanowiskach pracy.

Charakter spraw, z jakimi zwracają się petenci, polegający między innymi na ingerencji w prawo własności mieszkańców Powiatu, wymaga bardzo często dużego nakładu pracy i biegłego poruszania się w zmieniających się przepisach prawa. Jednakże dzięki zaangażowaniu pracowników są one sprawnie i w wielu przypadkach pozytywnie załatwiane dla stron.

- Za nami rok 2023, w związku z czym chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami. Miniony rok stawiał przed nami nowe wyzwania, w których każdy wykazał się pełnym zaangażowaniem i wzorowo wywiązał się z nałożonych obowiązków. To Wasza życzliwość, empatia i pomocność stworzyły przyjazną atmosferę w Wydziale. Za każdy trud, za szybką i sprawną realizację zadań szczerze Wam dziękuję! – mówi Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy Andrzej Nowak.

Liczbę zrealizowanych spraw oraz wydanych decyzji przedstawia poniższa tabela i wykres graficzny.