UCHWAŁA Nr 821 / 2023

 

Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 14 marca 2023 r.
 

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2023 roku w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 15 ust. 2a, 2b i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 26 – § 28 uchwały Nr XLVIII/326/2022 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

 

 

Treść do pobrania

Uchwała Nr 821 (pdf)