loga

Z A P R O S Z E N I E

do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zarząd Powiatu Niżańskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2023 roku w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Formularz zgłoszeniowy określa załącznik do niniejszego zaproszenia.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Nisku, pokój nr 1, w formie pisemnej z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert – opieka wytchnieniowa – edycja 2023”.

Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:

1) reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa odpowiada danemu obszarowi Programu, przy zachowaniu reguły określonej przepisem art. 15 ust. 2d ustawy,
2) korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej,
3) posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, a w przypadku dotyczącym tego konkursu:

a) posiadać przynajmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotację i/lub realizacji projektów,
b) posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu, w którym ogłoszony jest konkurs,

4) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Art. 6 ust.1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
5) przyjąć uczestnictwo w komisji konkursowej na zasadzie nieodpłatności.

Komisja konkursowa powołana zostanie w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu Niżańskiego na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy, w składzie do 5 przedstawicieli wskazanych przez organ oraz do 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy spełniających kryteria. W przypadku zgłoszenia więcej niż 2 kandydatów spełniających wymagania do udziału w pracach komisji, Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji dokona oceny potencjału kandydatów, a Naczelnik Wydziału – koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – przedstawi Zarządowi Powiatu Niżańskiego rekomendację 2 kandydatów do prac w komisji. Członkowie komisji zostają powiadomieni o wyborze do komisji imiennie.

Zadaniem członka komisji konkursowej jest:

1) ocena i zaopiniowanie ofert według kryteriów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
2) zaproponowanie rozdziału środków przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.

Termin zgłoszenia upływa dnia 9 marca 2023 r. o godz. 15.30

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku pod nr tel. (15) 8412 700 w. 222.

Pliki do pobrania