W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytetu FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna, działanie FEPK.05.01 Edukacja Powiat Niżański uzyskał pozytywne oceny dla wniosków, które zostały skierowane do dofinansowania w ramach programu.

Otrzymane dofinansowanie obejmie realizację projektów:

  • w ramach Infrastruktury szkolnictwa ogólnego: „Wzmocnienie potencjału kształcenia ogólnego w Powiecie Niżańskim”. Koszty całkowite projektu 1 053 871,14 zł; wartość dofinansowania 895 790,46 zł. W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja i zakup wyposażenia pracowni szkolnych, modernizacja i wyposażenie gabinetów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej i monitoringu w szkole.
  • w ramach Infrastruktury szkolnictwa zawodowego: „Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych w Powiecie Niżańskim”. Koszty całkowite projektu 3 955 862,91 zł; wartość dofinansowania 3 362 483,47 zł. W ramach tego zadania nastąpi zakup nowoczesnego wyposażenia i modernizacja bazy lokalowej szkół objętych projektem.

Wsparcie finansowe w ramach dofinansowania obu tych projektów to kwota ponad 4,2 mln zł.

- To ogromny krok naprzód dla edukacji zarówno ogólnej, jak i zawodowej w Powiecie Niżańskim, który pozwoli na dynamiczny rozwój i poprawę standardu nie tylko bazy lokalowej placówek, ale również przyczyni się do rozwoju w zakresie nowoczesnych form kształcenia – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Natomiast w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytetu FEPK.05 działanie FEPK.05.03 Dostępność, Powiat Niżański uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 3 297 148,72 zł.

W ramach projektu „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Powiecie Niżańskim” zaplanowano m.in. takie działania, jak dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, montaż tablic wizualnych, tyflograficznych i tablic z piktogramami, montaż wind.

Razem na realizację projektów z priorytetu FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna Powiat Niżański pozyskał środki w wysokości 7 555 422, 65 zł.