W dniu 6 listopada 2023 r. została podpisana umowa oraz nastąpiło przekazanie placu budowy na realizację przez Powiat Niżański zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610R na odcinku Zalesie – Nowosielec”.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.  ze Staszowa.

Umowę podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach oraz przedstawiciel Wykonawcy inwestycji: Piotr Dyl – Prokurent, w obecności Kierownika budowy Grzegorza Parobka oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwigi Malugi.

Koszt realizowanego zadania wyniesie 1 777 239,30 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Leśnego z Lasów Państwowych w Lublinie – Nadleśnictwa Rudnik w wysokości 1 217 300 zł wartości zadania. Realizacja inwestycji potrwa 30 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 6 grudnia 2023 r.

Przedsięwzięcie obejmuje remont drogi powiatowej Nr 2610R o długości 950 m.

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu podbudowy, nawierzchni z betonu asfaltowego, przepustu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i budowie kanału technologicznego.