Wydział Edukacji, Spraw, Społecznych i Promocji wykonuje wiele zadań publicznych przypisanych do realizacji w ustawie o samorządzie powiatowym, w szczególności z zakresu oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw społecznych, promocji, strategii i rozwoju powiatu, a także w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych dotyczących projektów poza infrastrukturalnych. Pracami Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału Anna Orzoł.

W ramach realizacji zadań oświatowych, w 2023 roku prowadzono sprawy związane z organizacją pracy szkół, a w szczególności arkuszami organizacyjnymi, awansem zawodowym nauczycieli, pozyskiwaniem oraz rozliczeniem pozyskanych środków.

Opracowano materiały promujące kierunki kształcenia, prezentacje multimedialne, materiały rekrutacyjne, spoty reklamowe oraz przygotowano artykuły prasowe zawierające szczegółowe dane dotyczące naboru do szkół – na promocję szkół została wydatkowana kwota 27 317,36 zł.

Wydano również informator „Oferta szkolnictwa ponadpodstawowego w Powiecie Niżańskim na rok szkolny 2023/2024”, oraz zorganizowano spotkania z dyrektorami szkół podstawowych, na których Starosta Niżański wraz z dyrektorami szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, przedstawił ofertę szkolnictwa ponadpodstawowego oraz zasady współpracy pomiędzy szkołami.

Ponadto pozyskano dla 111 wychowanków SOSW w Rudniku nad Sanem środki na kwotę 29 637,69 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 20 896 zł.

Nadzorowano realizację w dwóch szkołach programu kompleksowego dla rodzin „Za życiem”, w ramach którego pozyskano dofinansowanie w wysokości 1 469 952 zł, z czego na 2023 rok przypadła kwota 276 412 zł.

W Auli przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, w dniu 2 października 2023 r., odbyło się uroczyste rozdanie stypendiów Starosty Niżańskiego uzdolnionym uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Niżański. Wręczone zostały stypendia dla 49 uczniów na kwotę 37 700 zł

Dnia 13 października 2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem zorganizowano obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości 17 nauczycieli otrzymało nagrody Starosty Niżańskiego, na łączną kwotę 55 400 zł.

Wydatkowano środki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w ramach którego na różne formy, biorąc pod uwagę opracowany i uzgodniony ze związkami zawodowymi plan doskonalenia nauczycieli na 2023 r., przyznano środki w łącznej wysokości 37 799,30 zł

Prowadzono również sprawy związane ze wsparciem z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Niżański.

Opracowano także szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Niżańskiego za rok szkolny 2022/2023.

Ponadto nadzorowano realizację wycieczek z programu „Poznaj Polskę”. W ramach kolejnej edycji programu, uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem zwiedzili Toruń.

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj polskie ślady w Europie”, Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie w wysokości 214 528 zł.  W ramach wsparcia z MEiN, w okresie od 5 do 17 października 2023 r. uczniowie czterech szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Niżański, tj. RCEZ w Nisku, LO w Nisku, ZS w Rudniku nad Sanem oraz ZS w Jeżowem, uczestniczyli w 5-dniowych wycieczkach do Włoch.

Pozyskano kwotę w wysokości 60 000 zł na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach, tj. w ZS Rudnik nad Sanem oraz w ZS Jeżowe.

W ramach rządowego programu „Laptop dla ucznia”, którego celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych, uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem otrzymali na własność bezpłatne laptopy o całkowitej wartości 58 179 zł.

Ponadto Powiat Niżański złożył wniosek w ramach programu „Laptop dla nauczyciela”, w efekcie którego, 44 nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem otrzymało bon na zakup laptopa.

Pozyskano kwotę w wysokości 7 600 zł na realizację zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych”, w ramach którego pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup programu „Wektory życia” oraz na zorganizowanie zajęć dla uczniów.

W okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 30 września 2023 r. Powiat Niżański realizował projekt pod nazwą „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”. W 2023 roku zakupiono ostatnie zaplanowane elementy wyposażenia dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (oprogramowanie pracowni mechatronicznej) i Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica (system deskowań). Ponadto zrealizowano takie działania, jak: doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, kursy dla uczniów, kurs nauczania zdalnego z wykorzystaniem platformy Teams dla nauczycieli, kursy dla kadry pedagogicznej, zajęcia na wyższej uczelni dla uczniów, wizyty w zakładach pracy dla uczniów, staże uczniowskie. Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu zostały zrealizowane. Łącznie na ww. działania w 2023 roku, w projekcie zrealizowano działania o wartości 839 538,91 zł, z czego 733 227,01 zł to pozyskane dofinansowanie.

W 2023 r. Wydział realizował projekt pn. „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno-gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”, który dofinansowany jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa, a jego Liderem jest Gmina i Miasto Nisko. Projekt w części powiatowej opiewa na prawie 1,2 mln złotych, z czego około 750 tys. zł - to finansowa pomoc z Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG i z budżetu państwa. Szczególny nacisk położony jest na nauczanie informatyki i języków obcych poprzez doposażenia szkół w sprzęt oraz szereg kursów i szkoleń.

Ponadto zrealizowano zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. W minionym roku wsparcie finansowe otrzymały 3 szkoły: LO im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, LO w Jeżowem oraz Technikum w Rudniku nad Sanem. Powiat Niżański, jako organ prowadzący, zapewnił finansowy wkład własny w wysokości 20 % kwoty kosztów realizacji zadania. Łączna kwota wsparcia dla naszych szkół z budżetu państwa to 19 000 zł (wysokość wsparcia uzależniona była od liczby uczniów w szkole), Powiat Niżański przekazał środki własne w wysokości 4 750 zł, a łączna wartość zadania to 23 750 zł.

W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 Powiat Niżański skutecznie aplikował o środki z Pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, finansowanego ze środków PFRON – w wymienionym okresie SOSW w Rudniku nad Sanem uzyskał dofinansowanie dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. W ramach programu młodzi ludzie uczestniczyli w działaniach aktywizujących zawodowo, zajęciach kół zainteresowań, korzystali z pomocy psychologicznej oraz działań wspierających ruchowo (gimnastyki korekcyjnej). W roku szkolnym 2022/2023 kwota, jaką pozyskał Powiat, to 660 000 zł (wydatkowano 624 262,37 zł), natomiast w roku szkolnym 2023/2024 to kwota 825 000 zł.

W 2023 roku Powiat Niżański pozyskał 129 336 zł z programu pn. „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – od 30 marca do 31 grudnia ub. roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem realizowało powierzone przez Powiat Niżański, w ramach otwartego konkursu ofert, zadanie pn. „Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Niżańskiego”, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Wraz z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” przystąpiono do programu stypendialnego dla studentów I roku studiów dziennych zamieszkujących nasz Powiat. W ramach XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych, prowadzonej przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, stypendia otrzymało w roku szkolnym 2023/2024 na okres 10 miesięcy 5 studentów (każdy po 7 000 zł). Powiat Niżański przeznaczył na wkład własny na to zadanie 8 750 zł.

W 2023 r. Powiat Niżański pozyskał partnerów: PGE Dystrybucja S.A. i Stowarzyszenie Polskich Energetyków oraz pomyślne aplikował o środki na projekt pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim - w dziedzinie Energetyka”, na który otrzymał dofinansowanie w wysokości 15 000 000  zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2023 roku i potrwa do 30 czerwca 2026 r. W ramach projektu powstanie nowa placówka edukacyjna – Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyka. Środki na realizację zadania będą pochodziły z Krajowego Programu Odbudowy (obecnie są prefinansowane ze środków krajowych).

Spośród wielu zadań realizowanych przez Powiat jest prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej, której funkcję pełni Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku. W 2023 r. na realizację zadań Biblioteki Powiat przeznaczył kwotę wysokości 26 000 zł.

W Powiecie Niżańskim, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, powstała jedna z 20 ekopracowni dotyczących odnawialnych źródeł energii, które dofinansowywane były w ramach programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły”. „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, który finansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Wartość przedsięwzięcia „Ekopracownia OZE w RCEZ w Nisku (powiat: niżański)” to 83 400 zł, z tym dofinansowanie 75 000 zł, wkład własny finansowy 8 400 zł.

Powiat Niżański, realizując wnioski dyrektorów szkół, złożył za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie wniosek do Wojewody Podkarpackiego o udzielenie dotacji celowej na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W 2023 r. wsparcie finansowe, w wysokości po 14 000 zł, na realizację tego Rządowego programu otrzymały te nasze szkoły, które o to wnioskowały: LO ZS w Rudniku nad Sanem, Technikum im. Stanisława Beresia w RCEZ w Nisku, LO w ZS w Jeżowem oraz Technikum w ZS w Rudniku nad Sanem. Łączna kwota wsparcia z dotacji celowej w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” to 56 000 zł. Ponadto Powiat Niżański przekazał na to zadanie środki własne w wysokości 14 000 zł, łącznie to kwota 70 000 zł na niezbędne zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych.