Piecza zastępcza rodzinna i instytucjonalna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku zapewnia dzieciom miejsce w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo - wychowawczych czy rodzinnych domach dziecka.

W roku ubiegłym na terenie naszego powiatu funkcjonowało 25 rodzin zastępczych, w tym:

 • 13 rodzin zastępczych spokrewnionych, są to dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo,
 • 10 rodzin zastępczych niezawodowych, są to osoby z dalszej rodziny lub osoby obce, niespokrewnione z dzieckiem,
 • 2 rodziny zastępcze zawodowe, w tym jedna zawodowa specjalistyczna.

Pod swoją opieką rodziny te miały 32 dzieci i 12 pełnoletnich wychowanków. Powiat niżański na wsparcie dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w roku ubiegłym przeznaczył 616 447,57 zł.

Do adopcji w roku 2023 zgłoszono 2 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.

Opiekę dzieciom tego wymagającym zapewniają również placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na terenie powiatu niżańskiego jest to Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem, prowadzony przez Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Warszawie (Siostry Pallotynki).  Zgromadzenie Sióstr Misjonarek zapewnia opiekę dzieciom na podstawie zlecenia tego zadania przez powiat niżański. Na koniec roku 2023 w placówce przebywało 17 wychowanków. Powiat Niżański na utrzymanie placówki w ubiegłym roku przeznaczył środki w wysokości 1 084 590,07 zł. W innych placówkach poza terenem naszego powiatu przebywało 13 dzieci pozbawionych opieki rodziców.

Usamodzielnienia

PCPR w Nisku realizuje zadania związane z usamodzielnianiem się osób pełnoletnich, opuszczających rodziny zastępcze, domy dziecka, itp. Wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą uzyskali wsparcie finansowe m.in. na zakup podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego. W ubiegłym roku pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych otrzymali następującą pomoc:

 • na usamodzielnienie – 3 osoby, na kwotę 18 965 zł,
 • na zagospodarowanie – 3 osoby, na kwotę 10 751 zł,
 • na wynajem pokoju – 1 osoba, na kwotę 1 950 zł.

W roku 2023 kontynuowało naukę 13 pełnoletnich wychowanków, dlatego też otrzymywali comiesięczne świadczenie pieniężne. Na wsparcie w tej formie Powiat Niżański w roku ubiegłym przeznaczył środki w wysokości 66 697,66 zł.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W Powiecie Niżańskim funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK), który prowadzony jest przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Zadanie to zostało zlecone w drodze otwartego konkursu ofert z dofinansowaniem ze środków Powiatu w wysokości 320 000 zł. W ubiegłym roku z usług Ośrodka skorzystało 220 osób.

OIK realizował także program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. Celem realizowanego Programu było powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie. W programie uczestniczyło 6 osób, a na realizację tego zadania pozyskano środki finansowe z budżetu Wojewody w kwocie 5 400 zł. PCPR zorganizowało konferencję pn. „Przeciwdziałanie przemocy domowej
w Powiecie Niżańskim”, która odbyła się 24 listopada 2023 r. w Rudniku nad Sanem w Centrum Caritas Sandomierskiej.

Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnościami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku realizuje szereg zadań, które wspierają osoby niepełnosprawne.

W ramach środków finansowych przyznawanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2023 roku realizowane było wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotyczące:

 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – dofinasowanie otrzymało 276 osób na łączną kwotę 517 853,93 zł,
 • pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów – dofinansowanie otrzymało 169 osób (w tym 126 wnioskodawców oraz 43 opiekunów) na kwotę 296 162 zł,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z  indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie uzyskało 71 osób na łączną kwotę 381 386,77 zł.

Ze środków PFRON przyznano również dofinansowanie do:

 • organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnościami. W roku 2023 podpisano 4 umowy. Łączna kwota dofinansowań wyniosła 47 346,05 zł,
 • dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Rudniku nad Sanem, prowadzonych przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Przyznane wg Algorytmu środki PFRON wyniosły 1 622 280 zł. W kosztach utrzymania placówki w Rudniku nad Sanem, jak i uczestnictwa 14 osób zamieszkujących teren powiatu niżańskiego, a odbywających rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli, współuczestniczył również Powiat Niżański, który na to zadanie przeznaczył kwotę 241 080 zł.

Dofinansowania udzielone ze środków Państwowego Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2019-2023 przedstawia poniższa tabela i wykresy.

W roku 2023 na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane były programy PFRON:

 • Program „Zajęcia klubowe w WTZ”, który ma na celu aktywne wspomaganie uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej. W roku 2023 r. w zajęciach uczestniczyło 8 osób. Koszty realizacji zajęć klubowych wyniosły 49 440 zł.
 • Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. Powiat Niżański na zadania w ramach powyższego programu otrzymał kwotę 430 200 zł. Dotychczasowa realizacja umów opiewa na kwotę 345 197,16 zł. Otrzymane środki pozwoliły na pomoc osobom z niepełnosprawnościami w:
 • uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,
 • pomoc w otrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego,
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, czy pomoc w zakupie protezy uda, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Pozostałe umowy na kwotę 61 828,75 zł są w trakcie realizacji.

 • Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”: Dostępne Mieszkanie oraz Mieszkanie dla Absolwenta, który ma na celu ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych. Kwota otrzymanych środków to 132 700 zł.
 • Program Wyrównywania różnic między regionami III, gdzie dofinansowanie zostało przyznane na poniższe zadania:
 • Przebudowa istniejącej łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz kobiet i mężczyzn wraz z wewnętrznymi instalacjami w budynku Urzędu Gminy w Jeżowem – 38 391,72 zł,
 • Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem – 330 000 zł.

Powiat Niżański umożliwia składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez ogólnopolski system SOW (System Obsługi Wsparcia), dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą złożyć wniosek o dofinansowanie bez konieczności wizyty w urzędzie. Obecnie w tym systemie realizowane są wnioski dotyczące Pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz wnioski dotyczące realizacji zadań z zakresu dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osobom niepełnosprawnym, dofinansowania do pobytu osoby niepełnosprawnej (wraz z opiekunem) na turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowania barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych), dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Pielęgnacyjnego i Wspomagającego

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego skierowana jest do mieszkańców Powiatu Niżańskiego. Mieści się ona w Rudniku nad Sanem, przy ul. Piłsudskiego 9. W 2023 roku z usług Wypożyczalni i sprzętu skorzystało lub korzysta nadal 282 osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych.

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku realizuje zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Zespół w 2023 roku wydał:

 • 1 630 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
 • 216 orzeczeń o zaliczeniu do niepełnosprawności,
 • 258 legitymacji osobom niepełnosprawnym,
 • 348 kart parkingowych.

Liczbę wydanych orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami wydanych w latach 2019 – 2023 przedstawia poniższa tabela i wykres.

- W roku ubiegłym otrzymaliśmy większe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Dlatego też w większym stopniu osoby te mogły skorzystać ze wsparcia w ramach rehabilitacji społecznej. PCPR realizowało również programy PFRON, takie jak Aktywny Samorząd, Zajęcia Klubowe, Program Samodzielność-Aktywność-Mobilność, Wyrównywanie różnic między regionami III, które związane są z poprawą funkcjonowania na co dzień osób z niepełnosprawnościami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Powiatu, mających trudności w poruszaniu się, pracownicy PCPR prowadzą obsługę wniosków drogą elektroniczną poprzez ogólnopolski System Obsługi Wsparcia (SOW). Dlatego, też zachęcamy Państwa do składania wniosków o dofinansowania ze środków PFRON poprzez system SOW. PCPR realizował także szereg innych, równie istotnych zadań związanych z pieczą zastępczą rodzinną i instytucjonalną, przemocą w rodzinie, w zakresie orzecznictwa, czy wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego i mieszkań treningowych. W celu realizacji tych zadań należało wykonać wiele niełatwych obowiązków, dlatego też dziękuję pracownikom Centrum za to zaangażowanie – mówi Marta Ciosmak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.