Powiatowy Urząd Pracy w Nisku realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Pracami PUP kieruje Dyrektor Piotr Rutyna. Do podstawowych zadań PUP w Nisku należy rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, wypłata świadczeń należnych z tytułu bezrobocia, pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację programów rynku pracy, a także pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników.

W roku 2023 na programy z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej PUP dysponował kwotą Funduszu Pracy
w wysokości 15 042 331,82 zł, z której:

  • 39,95 % środków przeznaczonych było na realizację projektu niekonkurencyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)
    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze dla Podkarpacia 2021-2027
  • 11,72% to dodatkowe środki pozyskane z rezerwy Funduszu PracY z programów aktywizacji zawodowej osób zamieszkałych w regionach wysokiego bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób zamieszkałych na wsi. 

W 2023 roku ponadto pozyskano środki z rezerwy Funduszu Pracy  na realizację projektu pilotażowego „Czas na Młodych w powiecie niżańskim- punkt doradztwa dla młodzieży” z łącznym dofinansowaniem na lata 2023-2024 w wysokości 1 899 715 zł, w tym 137 482,08 zł na rok 2023 oraz 1 762 232,92 zł na rok 2024. 

W 2023 r. w ramach programów rynku pracy:

  • ze środków Funduszu Pracy najwięcej wydatkowano na staże (25,31%), dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej (24,68%), prace interwencyjne (15,62%), refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (13,66%), bony na zasiedlenie (7,66%) oraz roboty publiczne (7, 47%)
  • ponadto finansowane były szkolenia, studia podyplomowe, prace społecznie użyteczne, bony szkoleniowe, dofinansowanie wynagrodzeń osób po 50 roku życia, dofinansowanie zatrudnienia w Domach Pomocy Społecznej oraz Jednostkach Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, a także wsparcie dla spółdzielni socjalnych - refundacja składek dla zatrudnionych
  • 620 osób zostało wykreślonych z ewidencji z powodu podjęcia pracy subsydiowanej, 297 osób podjęło staże, 74 osób skierowano na szkolenia, 31 osób bezrobotnych aktywizowano w ramach prac społecznie użytecznych.

W roku 2023 realizowano również:

  • zadania wspierające pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego, poprzez finansowanie szkoleń dla pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Z kwoty 780 tys. zł sfinansowano 345 szkolenia (jedna osoba mogła uczestniczyć w więcej niż 1 szkoleniu),
  • zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, na które Rada Powiatu Niżańskiego przyznała kwotę 243,6 tys. zł, dzięki której wyposażono 2 stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, 3 osoby zdobyły doświadczenie zawodowe poprzez uczestnictwo w stażach, 1 osoba zatrudniona została w ramach prac interwencyjnych, 1 osoba zdobyła dodatkowe kwalifikacje poprzez szkolenie zawodowe oraz 1 osoba  otrzymała środki  na podjęcie działalności gospodarczej.

W 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku zgłoszonych zostało 1131 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej (w tym 795 subsydiowanych). W stosunku do
2022 r. to spadek o 122 miejsca.

Na koniec 2023 roku, na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, liczba osób bezrobotnych ogółem wyniosła 3043. W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 73 osoby (tj. o 2,35%). Liczba bezrobotnych mężczyzn wzrosła o 32 osoby (tj. 2,12%), natomiast liczba bezrobotnych kobiet spadła o 105 osób, czyli
o 6,42%.

W 2023 roku zarejestrowano 4071 osób bezrobotnych i 74 osoby poszukujące pracy, w tym złożono 570 wniosków o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną i 47 wniosków o uzupełnienie dokumentacji elektronicznej. Średnia miesięczna liczba rejestracji w roku wyniosła 339 osób. Największą liczbę rejestracji odnotowano w miesiącach styczeń, sierpień, wrzesień, a najmniejszą w lutym, kwietniu i czerwcu. W analogicznym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 3829 osób, w tym 2087 osób w związku z podjęciem zatrudnienia. Świadczy to o bardzo dużej rotacji (fluktuacji) osób bezrobotnych.

Poniższy wykres przedstawia liczbę osób bezrobotnych na koniec grudnia 2022 r. i 2023 r. w poszczególnych gminach.

 Liczba osób bezrobotnych na koniec grudnia 2022 r. i 2023 r. w poszczególnych gminach.

- Rok 2023 to dalszy spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Nisko w  stosunku do roku ubiegłego, ale spadki nie są już tak bardzo widoczne jak w latach poprzednich. O ile grudzień 2022 r. to mniej bezrobotnych o 218 osób niż w grudniu2021 r., to w grudniu 2023 r. spadek ten wynosił tylko 73 osoby. Niepokoi też spadek ilości zgłoszonych w 2023 roku miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Z pewnością nasi pracodawcy odczuwają skutki inflacji i rosnących kosztów płacy, dlatego Powiatowy Urząd Pracy w 2024 r. będzie starał się w jak największym stopniu wspierać zatrudnienie poprzez podniesienie wysokości refundacji oraz dofinansowań. Podobnie jak w roku 2023 będziemy wnioskować o dodatkowe fundusze oraz realizować działania niestandardowe np. obecnie wdrażamy projekt pilotażowy dla młodzieży, w ramach którego w jednym miejscu, w nowo wyremontowanych pomieszczeniach w PUP skupiamy pomoc doradczą dla osób młodych do 30 roku życia. Bez wątpienia to dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku możliwa była realizacja zamierzonych celów w roku 2023. Dlatego też pragnę złożyć serdeczne podziękowania całej załodze za trud i odpowiedzialne wykonywanie swoich obowiązków - mówi Dyrektor PUP w Nisku Piotr Rutyna.