Zagadnienia dotyczące rejestracji oraz posiadania pojazdów, wydawania, zmian i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego, to główne zadania realizowane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nisku, którego pracami kieruje Naczelnik Wydziału Bogdan Zalewski.

W 2023 roku tutejszy Wydział Komunikacji w dalszym ciągu był jedynym wydziałem komunikacji w tej części województwa podkarpackiego, który umożliwia załatwianie spraw bez żadnych ograniczeń. Sprawy są załatwiane od ręki, najczęściej bez potrzeby długiego oczekiwania w kolejce. Dla osób pragnących załatwić sprawę w określonym terminie dostępny jest program umożliwiający rezerwację terminu wizyty w Wydziale Komunikacji w sprawach uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów. Liczba umawiających się w ten sposób mieszkańców utrzymuje się mniej więcej na takim samym poziomie od czasu wprowadzenia usługi w roku 2021. 

W 2023 roku nastąpiły zmiany w przepisach, pozwalające właścicielom pojazdów zaoszczędzić część wydatków. Opłata za rejestracje samochodu z zagranicy zmniejszyła się do 160,00 zł. Z powodu mniejszej ilości pojazdów, dostępnych zarówno w kraju jak i za granicą, zmniejszyła się także liczba przerejestrowanych pojazdów. Jednak ta zmiana spowodowała podniesienie komfortu obsługi, bowiem dzięki temu wielu mieszkańców mogło załatwić sprawę w Starostwie bez potrzeby oczekiwania w kolejce.

Coraz częściej mieszkańcy naszego Powiatu korzystają z nowoczesnych sposobów załatwiania spraw w Wydziale Komunikacji. Duża część zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdów składana jest za pośrednictwem platformy cyfrowej e-PUAP. Oszczędza to zarówno ich czas, jak również pieniądze, które należałoby wydać na dojazd do urzędu lub wysyłkę zawiadomień pocztą tradycyjną.

Podsumowując rok 2023, poniżej omówione zostaną najważniejsze informacje dotyczące zadań zrealizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji.

Realizując zadania z zakresu wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami wydano 1123 Profile Kandydata na Kierowcę oraz 286 Profili Kierowcy Zawodowego. Wydano 1178 praw jazdy, w tym 887 praw jazdy osobom, które uzyskały je po raz pierwszy. Wydano 57 międzynarodowych praw jazdy, 1 Kartę Kwalifikacji Kierowcy oraz 51 zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. W porównaniu do roku 2022 nastąpił wzrost liczby kandydatów na kierowców, jak również wydano więcej nowych uprawnień. Cofnięto 117 praw jazdy oraz wpisano zakaz wydawania uprawnień 51 osobom bez uprawnień, na podstawie wyroku sądowego. Zatrzymano 362 prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym oraz przekroczenie limitu punktów karnych, 112 prawa jazdy za brak badań i 83 za nieodbycie kursu reedukacyjnego. Rok 2023 jest kolejnym rokiem, w którym, pomimo wzrostu kar za wykroczenia drogowe, nastąpiło znaczne zwiększenie liczby zatrzymanych praw jazdy za szybką jazdę w terenie zabudowanym i przekroczenie liczby punktów karnych (w 2021 roku było takich spraw 135 a w 2023 227). Z tego zestawienia wynika smutna konkluzja, że fantazja ułańska w narodzie nie zamiera. Ponadto skierowano na badania lekarskie i psychologiczne 146 kierowców oraz wymieniono 58 zagranicznych praw jazdy na polskie, zrealizowano również 66 wniosków o udostępnienie danych kierowców.

W minionym roku na terenie Powiatu Niżańskiego przybyło 115 kierowców, ubyło zaś 180.

Z zakresu zadań dotyczących dopuszczenia pojazdów do ruchu, wydano 5444 decyzji o czasowej rejestracji, co w porównaniu z 2450 decyzjami wydanymi w roku 2022, stanowi ponad 2 krotny wzrost. Podobny trend zaobserwowano w przypadku decyzji o stałej rejestracji, gdzie nastąpił wzrost z poziomu 3163 decyzji w roku 2022 do 6837 decyzji. Zarejestrowano w sumie 6327 pojazdów, do których wydano 5425 tablic rejestracyjnych. W ubiegłym roku odnotowano 2850 zawiadomień o nabyciu i zbyciu pojazdów, oraz 727 zawiadomień dotyczących pojazdów, które nie były zarejestrowane w powiecie niżańskim. Wyrejestrowano 931 pojazdów z powodu ich demontażu lub wywozu za granicę. W dalszym ciągu maleje liczba pojazdów oddanych do demontażu, oddano ich o około 300 mniej niż w roku 2022. Zmiana ta najprawdopodobniej wynika z utrzymujących się trudności na rynku samochodowym, jak również braku pojazdów na rynku wtórnym na Zachodzie Europy. W roku 2023 wydano 319 decyzji o odmowie rejestracji pojazdu - wszystkie z powodu braku zapłaconego podatku akcyzowego za sprowadzenie samochodu osobowego z terenu UE. Wydano także ok. 100 decyzji o nałożeniu kar pieniężnych za niedopełnienie w terminie ustawowym, obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy oraz zgłoszenia nabycia, zbycia pojazdu, zarejestrowanego w Polsce. Należy zaznaczyć, że zadania związane z rejestracją zrealizowano w zmniejszonej obsadzie etatowej, spowodowanej odejściem na emeryturę jednego z pracowników. Udało się zachować płynność obsługi jedynie dzięki zwiększeniu wydajności pracy połączonej z pomocą czasowo zatrudnionego dodatkowego pracownika.

Realizując zadania z zakresu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów na dzień 31 grudnia 2023 r. na terenie powiatu niżańskiego dokonano wpisu 10 stacji kontroli pojazdów, w tym 5 stacji podstawowych oraz 5 stacji okręgowych. Przeprowadzono również 10 kontroli stacji kontroli pojazdów.

Zadania wynikające z przepisów Ustawy o transporcie drogowym, sprowadziły się do wydania 3 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i 9 zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne. Wydano też 3 licencje z zakresu pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Przeprowadzono łącznie 41 kontroli przewoźników drogowych.

Realizując zadania z zakresu zarządzania ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych oraz usuwanie pojazdów zagrażających porządkowi lub bezpieczeństwu ruchu, zatwierdzono 35 projektów stałej organizacji ruchu oraz 164 projekty czasowej, przeprowadzono 37 kontroli stałych organizacji ruchu, poddano analizie i zaopiniowano 5 projektów zmian organizacji ruchu drogowego oraz usunięto z dróg i odholowano na wyznaczony parking 57 pojazdy. 

W 2023 roku, pracownicy Wydziału udzielili odpowiedzi na 4 wnioski o udzielenie informacji publicznej.

- Składam podziękowania wszystkim Pracownikom Wydziału Komunikacji, za sumienną i pełną zaangażowania pracę, za okazywane wsparcie potrzebującym pomocy interesantom, a szczególnie tym, którzy z powodu bariery językowej bez ich wsparcia, byliby bezradni wobec wymagań wynikających z przepisów prawa. Zawsze dotrzymywane były terminy załatwiania spraw, zaś pracownicy wykazywali się wysoką sprawnością i wiedzą merytoryczną. Należy zaznaczyć, że dzięki zespołowi pracowników tworzących Wydział Komunikacji, nasz Wydział jest w dalszym ciągu jedynym w okolicy, w którym możliwy jest dostęp do urzędnika bez żadnych ograniczeń. Sprawy są załatwiane od ręki, najczęściej bez potrzeby długiego oczekiwania w kolejce mówi Naczelnik Wydziału Bogdan Zalewski.

Liczbę wydanych decyzji o rejestracji pojazdu, pojazdów oddanych do demontażu, wydanych praw jazdy, kierowców zatrzymanych za przekroczenie prędkości pow. 50 km/h, cofniętych praw jazdy po wyroku sądowym oraz zatwierdzonych projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych, obrazuje poniższa tabela i wykres graficzny.

 

Liczba wydanych decyzji o rejestracji pojazdu, pojazdów oddanych do demontażu, wydanych praw jazdy, kierowców zatrzymanych za przekroczenie prędkości pow. 50 km/h, cofniętych praw jazdy po wyroku sądowym oraz zatwierdzonych projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych