Powiat Niżański wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym określone ustawami w zakresie m.in. ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Za ich realizację w Starostwie Powiatowym w Nisku odpowiada Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa (OLR), którego pracami kieruje Naczelnik Wydziału – Krzysztof Zalewski.

Pracownicy Wydziału OLR, realizując postawione przed nimi zadania, w 2023 roku wykonywali działania obejmujące realizację zapisów obowiązujących ustaw i przepisów wykonawczych.

W ramach zadań realizowanych:

  • w zakresie ochrony środowiska: przyjęto 30 zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia; prowadzono postępowanie w sprawie uciążliwości hałasu przy drodze wojewódzkiej nr 878 w m. Zarzecze; analizowano 2 zgłoszenia dotyczące ponadnormatywnego hałasu przy drodze wojewódzkiej i krajowej oraz 1 zgłoszenie dotyczące uciążliwości spowodowanej hałasem przy linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk; przekazywano Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu informacje zawarte w zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne; prowadzono i uaktualniano rejestr instalacji wytwarząjących pola elektromagnetyczne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nisku oraz w Systemie Informacyjnym o Instalacjach Wytwarzających Promieniowanie Elekromagnetyczne prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji. Ponadto prowadzono i uaktualniano publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku za pomocą serwisu Ekoportal, oraz umieszczano dane w prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko. Dokonywano sprawozdawczości z realizacji przez Powiat Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Podkarpackiej a także gospodarowania środkami Powiatu pochodzącymi z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zakupiono przyczepę w ramach realizacji zadania „Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – zakup przyczepy do zbiórki odpadów na drogach powiatowych”. Zorganizowano konkurs pod nazwą „Rozwijanie ogólnokrajowego systemu odzysku, selektywnego zbierania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów na terenie powiatu niżańskiego”. W konkursie uczestniczyło 38 placówek oświatowych, zebrano 9 064 kg baterii i akumulatorów. Zakupiono umundurowanie dla strażników Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu niżańskiego za kwotę około 3 tys. zł. Opracowano Raport z Wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027.
  • w zakresie prawa geologicznego i górniczego: wydano 4 decyzje dotyczące projektów robót geologicznych oraz innych dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych oraz 3 informacje dotyczące złóż surowców na terenie Powiatu Niżańskiego; przyjęto 37 informacji o stanie zasobów złoża. Ponadto przyjęto 4 projekty robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi; opiniowano 4 plany zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz terenów osuwiskowych; wydano 1 postanowienie uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz uzgodniono 2 projekty decyzji o warunkach zabudowy pod kątem występowania złóż kopalin oraz terenów narażonych na osuwanie się mas ziemnych i 2 opinie dotyczące budowy odcinka gazociągu DN 1000. Wydano 1 decyzję w sprawie ustalenia należnej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę. Ponadto dokonano zgłoszenia karty rejestracyjnej osuwiska w m. Bieliny.
  • w zakresie ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej: wypłacono ponad 80 tys. zł ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej oraz dokonano zmiany gruntów rolnych na leśne na pow. 3,99 ha, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawa zdrowotności lasów.
  • w zakresie prawa wodnego: prowadzono kontrolę prawidłowości uchwał podjętych przez gminne spółki wodne działające na terenie powiatu.; przeprowadzono likwidację Gminnej Spółki Wodnej w Nisku; wydano 1 decyzję potwierdzającą wygaśnięcie trwałego zarządu Marszałka Województwa Podkarpackiego nad gruntami pokrytymi wodami.
  • w zakresie gospodarki leśnej: opracowano uproszczone plany urządzania lasu dla 1 miejscowości na łączną powierzchnię 351 ha; wydano 585 świadectwa legalności pozyskania drewna dla właścicieli gruntów leśnych na pozyskanie 10 512 m3 drewna oraz wystawiono 574 zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu. Ponadto wydano 8 decyzji ustalających zadania w zakresie gospodarki leśnej w lasach, dla których nie ma aktualnych uproszczonych planów urządzania lasu; wydano 5 decyzji o zmianie lasu na użytek rolny i przeprowadzono kontrole zadań powierzonych Nadleśnictwom w Janowie Lubelskim, Kolbuszowej i Rudniku, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
  • w zakresie postępowania z odpadami: wydano 2 decyzje związane z zezwoleniami na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
  • w zakresie ochrony przyrody: zarejestrowano 3 sztuki zwierząt egzotycznych; wydano 82 decyzje na usunięcie drzew znajdujących się na gruntach gminnych oraz przeprowadzono 4 kontrole nasadzeń drzew przez gminy i wydano 4 decyzje umarzające opłatę za usunięcie drzew.
  • w zakresie rybactwa śródlądowego: wydano 95 kart wędkarskich oraz 1 legitymację strażnika Społecznej Straży Rybackiej.
  • w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m: zarejestrowano 10 szt. jednostek pływających w programie teleinformatycznym REJA24.
  • w zakresie prawa łowieckiego: naliczono czynsz dla kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich od Starosty Niżańskiego i rozdysponowano na poszczególne gminy i nadleśnictwa wpłacony czynsz.

Realizowano również zadania w zakresie recyklingu pojazdów, ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, w zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w zakresie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa przeprowadzili także 9 kontroli prawidłowej realizacji zapisów zawartych w decyzjach wydanych przez Starostę Niżańskiego; udzielili odpowiedzi na 6 wniosków o udzielenie informacji publicznej z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział OLR. Ponadto uczestniczyli w 128 naradach koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – uzgadniając 190 projektów.

- Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim Pracownikom Wydziału za zaangażowanie, życzliwość i sumienność w realizowaniu zadań, w tak ważnych obszarach, jak ochrona środowiska, geologia i górnictwo, łowiectwo, leśnictwo, ochrona przyrody, gospodarka odpadami oraz rybactwo śródlądowe. Jak zawsze dokładali wszelkich starań, aby sprawy były załatwiane terminowo i sumiennie – mówi Naczelnik Wydziału OLR Krzysztof Zalewski.