grafika

W ramach projektu pt. „Dostępny samorząd – granty”, w dniu 4 stycznia 2023 r., w Starostwie Powiatowym w Nisku, została podpisana umowa na realizację m.in. budowy windy osobowej wewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem, stanowiącej jeden z elementów zadania pn. „Poprawa dostępności w Powiecie Niżańskim”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wartość przyznanego grantu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na całość zadania wynosi 250 000,00 zł.

Umowę podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz, oraz przedstawiciel Wykonawcy Kazimierz Szewczyk, Zakład Handlowo – Usługowy Kazimierz Szewczyk z Jeżowego.

Jednocześnie został przekazany plac budowy z terminem realizacji 120 dni od dnia podpisania umowy.

Koszt realizacji inwestycji – elementu dostępności architektonicznej realizowanej w ramach w/w projektu, na budowę m.in. windy osobowej wewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem, wynosi 290 750,17 zł. W tym koszty własne Powiatu Niżańskiego wynoszą 95 750,17 zł a planowane dofinansowanie z PFRON wynosi 195 000,00 zł (z tego na dofinansowanie ze środków europejskich przypada 84,28% powierzonego grantu, a ze środków dotacji celowej 15,72 % kwoty powierzonego grantu).

Planowane działanie poprawi dostępność Powiatu Niżańskiego w obszarze architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, głównie w budynku Zespołu Szkół im. Gen. Wł. Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.