grafika

Złożony przez Powiat Niżański wniosek pn. „Poprawa dostępności w Powiecie Niżańskim” na kwotę 424 660,80 zł o udzielenie grantu w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty”, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, został oceniony przez Komisję Oceny Wniosków pozytywnie – znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej w kategorii „duży grant”, spośród 798 ocenionych pozytywnie. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o udzieleniu grantu w wysokości 250 000,00 zł.

Dnia 15 listopada br została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa dostępności w Powiecie Niżańskim”.

Grantodawca - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże Grantobiorcy - Powiatowi Niżańskiemu grant w wysokości 250 000,00 zł.

Projekt będzie finansowany z następujących źródeł:

 • ze środków europejskich w kwocie 210 700,00 zł, co stanowi 84,28% powierzonego grantu.
 • ze środków dotacji celowej w kwocie: 39 300,00 zł, co stanowi 15,72 % kwoty powierzonego grantu
 • pozostała w kwota 174 660,80 zł to stanowi środki własne Powiatu Niżańskiego

Główne wsparcie otrzymane przez Powiat Niżański polega na poprawie nw. dostępności w budynkach SP w Nisku i ZS w Rudniku nad Sanem :

Dostępność architektoniczna

 1. Montaż windy osobowej, pochylni wewnętrznej oraz wymianę poręczy pochylni zewnętrznej
 2. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych - schodów w postaci oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących
 3. Wycieraczki antypoślizgowe

Dostępność cyfrowa

 1. Licencja na system portalu komunikacji i aplikacji mobilnej
 2. Wdrażanie systemu aplikacji mobilnej z wsparciem i aktualizacją

Dostępność informacyjno  – komunikacyjna

 1. Pętla indukcyjna
 2. Instalacja dostosowana do czytania w standardzie ETR
 3. Tłumacz języka migowego on- line
 4. Doradztwo