konwent

Dnia 20 stycznia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku odbył się Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.

Na zaproszenie Starosty w Konwencie uczestniczyli Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego, a także Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku Andrzej Kołodziej.

Zarząd Powiatu Niżańskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych organizacji, od 2018 roku udziela pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie powiatu niżańskiego, na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych (aktualnie obowiązująca uchwała Nr 407/2021 z dnia 15 lutego 2021 r.).

Wraz z nowym rokiem będą wspierane kolejne inicjatywy organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Niżańskiego, które będą realizowały działania na rzecz lokalnej społeczności w ramach projektów dofinansowanych z zewnętrznych środków na zasadach refundacji.

Znamy już wyniki międzyszkolnego konkursu języka angielskiego dla ósmoklasistów, zorganizowanego przez Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.

W dniu 11 stycznia br. odbył się finał konkursu języka angielskiego dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych z gmin Rudnik nad Sanem, Krzeszów i Ulanów, wraz z uroczystym rozdaniem nagród i dyplomów.

Do wspólnej rywalizacji o główne nagrody i tytuł „najlepszych” stanęli uczniowie z największą wiedzą i umiejętnościami językowymi ze szkół podstawowych: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem, Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Górnym, Szkoły Podstawowej w Bystrem, Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu.

Dnia 13 stycznia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku została podpisana umowa w sprawie prowadzenia w 2023 r. całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, tj. Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem.

Stronami umowy są Powiat Niżański, reprezentowany przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarostę Adama Macha oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora Domu Dziecka – s. Irminę Butowską.

Zgromadzenie zostało wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2023 roku, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach zadania pn. „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego”.

Grafika

W Starostwie Powiatowym w Nisku, 13 stycznia br., Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, podpisali z przedstawicielem Wykonawcy - Firmy MARBUD Marcinem Walkiewiczem, umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052R (ul. Tysiąclecia) oraz drogi powiatowej nr 1054R (ul. Kolejowa).

Koszt wykonania dokumentacji to kwota 698 000 zł i w całości zostanie finansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.