Dnia 24 czerwca 2024 r., podczas obrad III Sesji, Rada Powiatu Niżańskiego udzieliła jednogłośnie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2023 r. Wcześniej, Rada udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu Niżańskiego.

Podsumowując rok 2023 należy zaznaczyć, że pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej, związanej z wojną na Ukrainie, sytuacji gospodarczej i społecznej w kraju i na świecie, to kolejny dobry rok, w którym zrealizowaliśmy inwestycje na kwotę 87,5 mln zł, co stanowi 52,69 % wydatków ogółem.

Na uwagę zasługuje fakt, że to kolejny rok bez zaciągania kredytu. Pomimo realizacji wielu zadań inwestycyjnych i mnogości działań, wskaźnik zadłużenia na koniec roku, po raz trzeci w 24 – letniej historii Powiatu Niżańskiego, wyniósł 0,0 %.

W 2023 r. Zarząd Powiatu pozyskał ze źródeł zewnętrznych dofinansowanie w wysokości 67,7 mln zł.

Wśród zrealizowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, należy wspomnieć, że zrealizowaliśmy 18 zadań na łączną kwotę ponad 61,9 mln zł, w tym m. in. przebudowę drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów; przebudowę drogi powiatowej Nr 1049R DK19 – Szyperki – Jarocin na odcinku DK 19 – Huta Deręgowska i Huta Deręgowska – Szyperki; przebudowę drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Dąbrowskiego w Nisku; przebudowę drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów – Łazów; przebudowę drogi powiatowej Nr 2609R DW878 - do węzła S19 Rudnik nad Sanem i przebudowę drogi powiatowej Nr 2603R Krzywdy – Zaborczyny.

Zrealizowano również wiele przedsięwzięć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański, na kwotę blisko 14,5 mln zł, w tym: zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddziałów przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddziału rewalidacyjno-wychow. w SOSW w Rudniku nad Sanem; budowę kompleksu sportowego: boisko wielofunkcyjne, bieżnia prosta dwutorowa, mini tor gokartowy, skatepark, ścianka wspinaczkowa, park kalisteniczny, przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem oraz rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku użyteczności publicznej (były internat LO) w Ulanowie wraz ze zmianą konstrukcji dachu na potrzeby Centrum Opiekuńczo– Mieszkalnego.

Powiat Niżański oraz szkoły prowadzone przez Powiat nadal realizowały wiele projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł, w tym projekt „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych” oraz „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie Energetyka”.

Ponadto dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, Powiat przeznaczył kwotę ponad 9,9 mln zł, w tym na inwestycje (zakup sprzętu i rozbudowę Szpitala) kwotę 7,3 mln zł,

W roku 2023 rozpoczęliśmy realizację 2 ważnych zadań w zakresie: 1) przebudowy i rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 15 w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych oraz 2) wzmocnienia potencjału administracji samorządowej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku w Nisku przy Pl. Wolności 15 oraz nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 2 w celu rozszerzenia istniejących i nadania im nowych funkcji użytkowych.

Z dbałością i zaangażowaniem Zarządu Powiatu wspierany jest cały obszar społeczny, aktywizacja osób bezrobotnych, ochrona zdrowia, oświata, sport, kultura i promocja.

Warto zaznaczyć bardzo dobrą od wielu lat współpracę z samorządami gmin z terenu Powiatu Niżańskiego, co daje większą możliwości realizacji podejmowanych zadań.

- Serdecznie dziękuję Radnym Powiatu Niżańskiego, poprzedniej i obecnej kadencji, którzy zauważają i doceniają pracę Zarządu Powiatu Niżańskiego. Bardzo dziękuję Państwu za udzielenie wotum zaufania i absolutorium. Świadczy to o tym, że działania Zarządu oraz efekty podejmowanych przez Zarząd Powiatu prac, zauważacie Państwo, co motywuje nas do jeszcze bardziej intensywnej pracy, do przemyślanych starań oraz wypracowania jeszcze lepszych efektów naszej pracy. Dziękuję za zaangażowanie w osiągane wyniki Pani Skarbnik Powiatu i Pani Sekretarz, Naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego, dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz kierownictwu powiatowych służb, inspekcji i straży. Dziękuję wszystkim pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego. Słowa wdzięczności kieruję do Wójtów i Burmistrzów Gmin naszego Powiatu, z podziękowaniem za bardzo dobrą współpracę, co pozwala na realizację wielu potrzebnych i ważnych zadań – mówił podczas Sesji Starosta Niżański Robert Bednarz.