Dnia 21 maja 2024 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbyła się II Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko. 

Realizując przyjęty porządek obrad, Rada Powiatu powołała Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz cztery stałe komisje.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli radni: Roman Pokora (Przewodniczący), Gabriel Waliłko (Wiceprzewodniczący), Alicja Habuda - Cichoń i Lucjan Tabasz.

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji tworzą: Justyna Delekta (Przewodnicząca), Błażej Borowiec (Wiceprzewodniczący), Łukasz Chamot, Jan Kowal, Małgorzata Kuś, Andrzej Tofilski i Karol Wołoszyn.

W skład Komisji Budżetu i Administracji weszli: Lucjan Tabasz (Przewodniczący), Andrzej Tofilski (Wiceprzewodniczący), Sylwester Daśko, Magdalena Hasiak oraz Alicja Habuda – Cichoń.

Komisję Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy tworzą: Łukasz Chamot (Przewodniczący), Justyna Delekta (Wiceprzewodnicząca), Magdalena Hasiak, Dariusz Łebko, Józef Sroka i Benedykt Sudoł.

W skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu weszli: Małgorzata Kuś (Przewodnicząca), Karol Wołoszyn (Wiceprzewodniczący), Tomasz Karaś, Dariusz Łebko, Adam Mach i Roman Pokora.

W pracach Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego pracować będą: Alicja Habuda-Cichoń (Przewodnicząca), Sylwester Daśko (Wiceprzewodniczący), Tomasz Karaś oraz Jan Kowal i Józef Sroka.

W dalszej kolejności Rada Powiatu Niżańskiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku delegowała dwóch radnych: Adama Macha oraz Romana Pokorę.

Następnie Rada powołała Radę Społeczną SPZZOZ, w skład której weszli kandydaci zaproponowani przez Wójtów i Burmistrzów Powiatu Niżańskiego: Katarzyna Ożóg-Bąk (Gmina i Miasto Nisko), Elżbieta Maczuga (Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem), Magdalena Hasiak (Gmina i Miasto Ulanów), Stanisław Szafran (Gmina Krzeszów), Agata Pałka (Gmina Jarocin), Józef Głuszak (Gmina Jeżowe) Ewa Bieńko (propozycja Wójta Gminy Harasiuki) oraz radni: Przewodniczący Rady Sylwester Daśko, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego Alicja Habuda-Cichoń. Przewodniczącym Rady Społecznej SPZZOZ w Nisku został Wicestarosta Niżański Józef Sroka, wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Niżańskiego Roberta Bednarza.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Tomasz Karaś został wskazany do delegowania Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego w podróż służbową celem wykonywania zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady.

Realizując porządek obrad Sesji Rada ustaliła wynagrodzenie dla Starosty Niżańskiego.

Następnie Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.