zdjecie

 Od początku 2024 roku czterokrotnie obradował Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza. Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 9 stycznia 2024 r. w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku. W posiedzeniu wzięli udział Poseł na Sejm RP Rafał Weber oraz Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego.

Podczas Konwentu dyskutowano o planowanych do realizacji przez Powiat Niżański w 2024 roku zadaniach. Omówiono zasady współpracy przy realizacji zadań inwestycyjnych. Ponadto Poseł na Sejm RP Rafał Weber przedstawił ważne informacje dotyczące działań samorządów z terenu Powiatu Niżańskiego w aspekcie inwestycyjnym.

Kolejne posiedzenie Niżańskiego Konwentu Samorządowego odbyło się w świetlicy w Jeżowem – Błądki. W Konwencie udział wzięli: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Małgorzata Jarosińska – Jedynak, Poseł na Sejm RP Rafał Weber oraz Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego, w tym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak – gospodarz spotkania.

Podczas tego Konwentu dyskutowano na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych przez jednostki samorządu terytorialnego z Krajowego Planu Odbudowy, Funduszu Spójności i innych źródeł zewnętrznych.

Trzecie posiedzenie Niżańskiego Konwentu Samorządowego odbyło się w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko. Uczestniczyli w nim: Paweł Tofil Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, wz. ppłk Adam Bieniek Dowódca 18 Pułku Saperów, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” Damian Zakrzewski, Wiceprezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” Stanisław Pliszka oraz Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego. Podczas spotkania dyskutowano na temat Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2030 i dokonano analizy projektu. Kolejnym tematem była informacja dotycząca realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim”. Następnie omówiono Strategię Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na lata 2024-2030” oraz działania dotyczące zmiany uchwał i zakres planowanych prac dotyczących Strategii.

Ponadto, na prośbę Prezesa Damiana Zakrzewskiego, zebrani włodarze przedyskutowali propozycje składki członkowskiej od 2024 roku dla Gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Powiatu Niżańskiego.

Przedmiotem obrad Konwentu była również dyskusja na temat wsparcia Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku w zakresie zakupu urządzeń i sprzętu medycznego, niezbędnych do wyposażenia i uruchomienia nowo wybudowanego pawilonu szpitalnego w niżańskim szpitalu. W związku z powyższym, Dyrektor SPZZOZ w Nisku zwrócił się z prośbą o dofinansowanie do zakupu łóżek szpitalnych elektrycznych. Podczas dyskusji, samorządowcy ustalili kwoty dofinansowania do zakupu w/w sprzętu.

Ponadto w dalszej części Konwentu zebrani Wójtowie i Burmistrzowie pozytywnie odnieśli się do wniosku Dowódcy 18 Pułku Saperów o podjęcie inicjatywy powołania komitetu organizacyjnego w celu ufundowania Sztandaru Wojskowego dla 18. Pułku Saperów, stacjonującego w Nisku.

Czwarte posiedzenie Niżańskiego Konwentu Samorządowego odbyło się 25 kwietnia 2024 r. w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku. W posiedzeniu wzięli udział Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nisku Pani Ewelina Świeca oraz Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego.

 

Podczas spotkania Wójtowie i Burmistrzowie zapoznali się z prośbą Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale o wystawienie stoisk promocyjnych przez gminy należące do Powiatu Niżańskiego podczas organizowanych V Krajowych Dni Pola. Wójtowie i Burmistrzowie odnieśli się pozytywnie do przedstawionego wniosku przez Kierownik Ewelinę Świecę.

Przedmiotem posiedzenia było omówienie porozumienia dotyczącego utworzenia Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim przez jednostki samorządu terytorialnego. Podpisanie porozumienia przez włodarzy gmin jest niezbędnym warunkiem do podpisania umowy.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Niżańskiego Konwentu Samorządowego Starosta Niżański Robert Bednarz podziękował Wójtom i Burmistrzom za udział w pracach Niżańskiego Konwentu Samorządowego w poprzedniej kadencji 2018-2024 oraz wręczył pamiątkowe grawertony.