Na zakończenie obrad ostatniej w VI kadencji 2018-2024 – LXIX Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się w dniu 29 kwietnia br., Starosta Niżański Robert Bednarz dokonał podsumowania dobiegającej końca VI kadencji Rady i Zarządu Powiatu Niżańskiego – podsumowania zrealizowanych do tej pory zadań i efektów blisko 6-letniej pracy na rzecz intensywnego rozwoju Powiatu oraz dobra jego mieszkańców.

- Dzięki bardzo dobrej pracy Zarządu oraz przy poparciu radnych powiatowych, wykorzystaliśmy każdą szansę na pozyskanie dodatkowych środków na modernizację dróg, obiektów, a także na realizację wielu znaczących dla mieszkańców programów i przedsięwzięć – mówił Starosta.

Zarząd Powiatu Niżańskiego VI kadencji pozyskał z zewnątrz na realizację zadań inwestycyjnych i społecznych Powiatu, prawie 243,1 mln zł, dzięki którym podjętych zostało szereg działań, pozwalających na poprawę infrastruktury drogowej, oświatowej, wyposażenie i otoczenie szkół oraz wsparcie niżańskiego Szpitala w działaniach inwestycyjnych i doposażeniu w niezbędny sprzęt.

O aktywności Zarządu i jego zaangażowaniu w poprawę jakości życia mieszkańców świadczą zrealizowane inwestycje na kwotę ponad 307,2 mln zł, na które Powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 205 mln zł.

Na uwagę zasługuje fakt, że w okresie trwania VI kadencji Powiat nie korzystał z kredytów komercyjnych, co wpłynęło na to, że od 2021 Powiat nie posiada żadnego zadłużenia.

Realizując zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, remontowi i przebudowie poddano zarówno nawierzchnie ulic, chodniki, zabezpieczenie osuwiska, system odwodnienia, jak i przebudowę mostów. Dzięki temu mieszkańcy Powiatu mogą cieszyć się z prawie 108 km nowych nawierzchni dróg, 23,3 km chodników i blisko 40 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, 16 przejść dla pieszych (dane do końca 2023 r.).

Środki wydane na inwestycje drogowe to kwota 210,8 mln zł, z czego 158,9 mln zł to środki pozyskane z zewnątrz.

Realizacja tak wielu zadań była możliwa dzięki bardzo dobrze układającej się współpracy z Gminami, na terenie których realizowane były inwestycje.

W VI kadencji Powiat otrzymał wsparcie finansowe od Gmin, głównie na przebudowę dróg, w wysokości ponad 9 mln zł. Sam również udzielił Gminom takiej pomocy w wysokości 5,5 mln zł.

Powiat inwestował również w oświatę, przeznaczając na ten cel środki w wysokości ponad 44 mln zł.

Największe środki na inwestycje, remonty i doposażenie przeznaczyliśmy dla SOSW w Rudniku nad Sanem, w wysokości ponad 15,7 mln zł, w tym na kluczowe zadanie związane z zagospodarowaniem budynku po byłym LO na potrzeby SOSW.

Realizujemy nie tylko zadania inwestycyjne, ale również wspieramy osoby niepełnosprawne i zapewniamy pomoc społeczną. Na pomoc osobom niepełnosprawnym, w ramach rehabilitacji społecznej Powiat przeznaczył prawie 5,1 mln zł. Ponadto 6 mln zł przeznaczono na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem, dla 55 osób niepełnosprawnych. W 2017 r. utworzona została wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 920 tys. zł (z UE i Budżetu Państwa), dzięki czemu ponad 1440 osób niepełnosprawnych skorzystało lub korzysta z tego sprzętu.

Prowadzimy również aktywną politykę rynku pracy, gdzie na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, w latach 2018-2024 wydatkowano z Funduszu Pracy w wysokości prawie ponad 75,2 mln zł. 

Dzięki temu do aktywizacji skierowano 7 059 osób.

Ponadto wydatkowana została również kwota ponad 21,6 mln zł na instrumenty wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz ponad 3,2 mln zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Ilość bezrobotnych obniżyła się do 2 984 osób na koniec marca 2024 r., a stopa bezrobocia na koniec marca 2024 roku spadła do 16,0 %.

Pomimo, że Powiat Niżański realizuje wiele zadań, to jednak za sprawę priorytetową uważa służbę zdrowia i poświęca jej bardzo dużo uwagi.

Środki z budżetu Powiatu, jak również pozyskane z gmin i z budżetu państwa w latach 2018-2024 na remonty, inwestycje, doposażenie, rozbudowę i przebudowę oraz pokrycie straty wynoszą prawie 55 mln zł.

Łącznie w VI kadencji sam tylko Powiat wsparł działania Szpitala kwotą ponad 46 mln zł (są to środki na doposażenie, remonty, rozbudowę i przebudowę, pokrycie straty).

Mijająca kadencja to także wspieranie i inwestowanie w oświatę. Rozszerzenie oferty edukacyjnej, dostosowanie jej do potrzeb przyszłego rynku pracy, stały rozwój bazy dydaktycznej i lokalowej wpłynęły na podniesienie atrakcyjności naszych szkół.

Zarząd wspólnie z dyrektorami i kadrą szkół stale podejmują działania, ażeby jak największa grupa młodzieży wybierała naukę w szkołach powiatowych, do których aktualnie uczęszcza 1455 uczniów.

Warto dodać, że w SOSW w Rudniku nad Sanem, dzięki dużemu zainteresowaniu rodziców i zaangażowaniu kadry, utworzono dodatkowy, trzeci oddział przedszkolny. Obecnie do SOSW uczęszcza 192 wychowanków, w tym 24 maluszków.

Działania na rzecz dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, zaowocowały utworzeniem w 2023 roku nowych kierunków kształcenia tj. technik fotografii i multimediów w ZS w Jeżowem oraz technik eksploatacji portów i terminali w ZS w Rudniku nad Sanem. 

Podczas VI kadencji Rady Powiatu Niżańskiego realizowanych było szereg projektów, na które skutecznie pozyskiwano środki – nie tylko ze źródeł unijnych, ale i krajowych, jak np.:

 • „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”, w ramach którego przeprowadzonych zostało szereg inicjatyw m.in. kursy zawodowe dla uczniów, szkolenia, studia podyplomowe dla nauczycieli, płatne staże uczniowskie. Łącznie w latach 2021-2023 zrealizowano działania o wartości 2,7 mln złotych, z czego 2,4 mln to pozyskane dofinansowanie;
 • „Nisko coraz wyżej – podniesienie potencjału ekonomiczno - gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”. Liderem projektu była Gmina i Miasto Nisko. Projekt w części powiatowej opiewał na prawie 1,2 mln złotych, z czego około 0,8 mln zł to pomoc finansowa z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa;
 • „Rehabilitacja 25 plus”, finansowany ze środków PFRON w ramach którego uczniowie SOSW w Rudniku nad Sanem uczestniczyli w działaniach aktywizujących zawodowo, zajęciach kół zainteresowań, korzystali z pomocy psychologicznej;
 • „Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Niżańskiego”. Na to zadanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VI kadencji Powiat pozyskał środki w wysokości 491,8 tys. zł.
 • „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie Energetyka”, w ramach którego Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie w wysokości 15 mln złotych.

Nasze szkoły, samodzielnie bądź w partnerstwie, sięgały również, po środki z wielu innych zewnętrznych źródeł.

Podjęliśmy również cenne inicjatywy, w tym m.in.:

 • organizowany od 2015 r. konkurs „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego” oraz obchodzony uroczyście Powiatowy Dzień Działacza Kultury,
 • organizujemy Forum Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli,
 • udzielamy pożyczek dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu niżańskiego na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych,
 • Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,
 • Dożynki Powiatu Niżańskiego,
 • Rządowy Program Odbudowy Zabytków,
 • dofinansowanie działalności na rzecz mieszkańców z zakresu kultury, sportu, promocji oraz działań przeciwpożarowych.

- Zaplanowaliśmy i udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które miały istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej,  jak również na podniesienie standardów opieki zdrowotnej i szkolnictwa na terenie Powiatu Niżańskiego. Przy realizacji wymienionych zadań bardzo duże wsparcie i pomocy okazali nasi Parlamentarzyści – Posłowie na Sejm RP: Rafał Weber i Marcin Warchoł, a także Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Dziękuję również Wójtom i Burmistrzom gmin powiatu niżańskiego, Radnym Powiatu Niżańskiego, Panu Wicestaroście, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Naczelnikom Wydziałów, dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu i szefom powiatowych służb,  inspekcji i straży. Nawet najlepsze pomysły nie zostałyby zrealizowane gdyby nie było pracy i fachowości pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu. Wszystkim serdecznie dziękuję – mówił Starosta Robert Bednarz