Dnia 29 marca 2024 r. w auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyła się ostatnia – LXIX Sesja Rady Powiatu Niżańskiego kadencji 2018-2024, zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko.

Po otwarciu obrad Rada zapoznała się z informacjami i sprawozdaniami: o stanie bezpieczeństwa porządku publicznego w powiecie niżańskim w 2023 roku; o „Przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Niżańskiego w 2023 roku”; o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Niżańskiego w 2023 roku; o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Niżańskiego za 2023 rok; o działalności Biura ARIMR w Nisku w 2023 roku oraz o zadaniach na 2024 rok; z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nisku za 2023 rok; z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej; o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za 2023 rok; Oceną zasobów pomocy społecznej powiatu niżańskiego za rok 2023; z wykonania zadań w zakresie kultury, sportu i promocji w 2023 roku oraz zamierzeniami na 2024 rok; sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Następnie Rada przyjęła „Strategię Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2030”; zmieniła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; zmieniła uchwałę w sprawie przyznania dotacji Gminie i Miastu Nisko na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków; zmieniła uchwałę w sprawie przyznania dotacji Gminie i Miastu Rudnik nad Sanem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz zmieniła uchwałę w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Realizując porządek przyjęty porządek obrad, Rada zmieniła uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ulanowie i nadania Statutu; ustaliła szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Ulanowie oraz zmieniła szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.

Ponadto Rada wyraziła zgodę na zaciągniecie zobowiązań: na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku”, a także na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego w miejscowościach: Kończyce, Wólka, Półsieraków, Krzywdy, Nisko, Kustrawa”. Zaciągnięcie zobowiązań jest niezbędne do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z terminem wykonania przedmiotu umowy w roku 2025.

Następnie Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2024 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2024-2034, a także zapoznała się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Podsumowując VI kadencję Rady Powiatu Niżańskiego, Starosta Niżański Robert Bednarz zaznaczył, że dzięki bardzo dobrej pracy Zarządu oraz przy wsparciu radnych powiatowych, została wykorzystana każda szansa na pozyskanie dodatkowych środków na modernizację dróg, obiektów, a także na realizację wielu znaczących dla mieszkańców programów i przedsięwzięć.

Starosta podziękował Zarządowi i Radzie Powiatu za wsparcie podejmowanych inicjatyw, pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu za codzienną, żmudną pracę i osobiste zaangażowanie. Zaznaczył również również, że przy realizacji wymienianych zadań bardzo duże wsparcie i pomoc okazali nasi Parlamentarzyści – Posłowie na Sejm RP: Rafał Weber i Marcin Warchoł, a także Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Podziękowania skierował również do Wójtów i Burmistrzów Gmin z terenu Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko podkreślił wspólną pracę i starania radnych Powiatu na przestrzeni wielu lat, podejmowane w służbie mieszkańców i przyczyniające się do rozwoju infrastruktury Powiatu.

Następnie Starosta Niżański wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli radnym VI kadencji Rady Powiatu Niżańskiego przygotowane na tę okoliczność grawery w podziękowaniu za pełną zaangażowania i poświęcenia pracę na rzecz rozwoju Powiatu Niżańskiego i dla dobra jego społeczności życząc, aby wspólnie osiągnięte sukcesy były źródłem zasłużonej satysfakcji oraz dowodem na determinację i wytrwałość w dążeniu do doskonalenia aktywności społecznej i obywatelskiej.