Władze Powiatu Niżańskiego w każdym roku powierzają porozumieniami obowiązki nadzoru nad gospodarką leśną, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa Nadleśnictwom Rudnik, Kolbuszowa i Janów Lubelski.

W ramach zawartych porozumień, 16 lutego 2024 r., w Starostwie Powiatowym w Nisku podpisano aneksy do porozumień z wymienionymi Nadleśnictwami. Podpisanie niniejszych aneksów miało na celu uaktualnienie powierzchni ww. lasów oraz stawki za pełniony nad nimi nadzór.

W spotkaniu, które było również okazją do omówienia bieżących spraw, uczestniczyli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik Andrzej Tofilski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa Bartłomiej Peret oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nisku Krzysztof Zalewski.

Całkowita powierzchnia lasów, które zostały przekazane pod nadzór Nadleśnictw, wynosi 4 213 ha i obejmuje wszystkie lasy na terenie gmin: Krzeszów, Jeżowe i Rudnik nad Sanem, a także część lasów na terenie gmin: Jarocin, Nisko i Ulanów.

W ramach porozumień Nadleśnictwa prowadzą między innymi takie zadania, jak cechowanie pozyskanego drewna i wystawianie właścicielowi lasu dokumentów potwierdzających legalność pozyskania drewna, bieżąca ocena stanu lasów oraz sprawują kontrolę wykonywania przez właścicieli zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa, zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych występowaniem organizmów szkodliwych oraz określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha.