Grafika

W związku z realizacją resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart przedstawiła listę gmin i powiatów, których wnioski zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Dla Województwa Podkarpackiego zostały przyznane środki na realizację Programu w łącznej wysokości 9 976 606,91 zł. Trafią one do 84 jednostek samorządu terytorialnego (12 miast, 66 gmin i 6 powiatów), wśród których znalazł się Powiat Niżański, któremu na opiekę wytchnieniową w formie pobytu dziennego (wraz z kosztami obsługi Programu) została przyznana kwota w wysokości 161 568 zł.

Opieka świadczona będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w ośrodku wsparcia prowadzonym, jako zadanie własne samorządu.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, stanowi kontynuację działań wynikających z Programów pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja w latach 2019-2022.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.  Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Warto podkreślić, że środki z Programu pozyskały również Gmina i Miasto Ulanów, która otrzyma na ten cel 133 008 zł oraz Gmina Harasiuki, do której trafią środki w wysokości 24 969,60 zł.

- Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa”, w którym corocznie uczestniczy nasz Powiat, jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu mieszkańcy powiatu, zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.