Grafika

Powiat Niżański przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

 

Program na terenie Powiatu Niżańskiego realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, która świadczona będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu.

Okres realizacji Programu na terenie Powiatu Niżańskiego.

24.02.2023 r. – 31.12.2023 r.

Kwota dofinansowania – 129.336 zł

Całkowita wartość – 129.336 zł

Cele Programu  

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.  

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

 

Realizacja Programu

Na terenie Powiatu Niżańskiego wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostanie 28 osób, dla których zrealizowane zostanie wsparcie w łącznej ilości 3.170 godzin. Realizacja usług opieki wytchnieniowej zlecona zostanie organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), w trybie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2023 roku w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – opieka wytchnieniowa w powiecie niżańskim, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.