UCHWAŁA Nr 24 / 2024
Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 28 czerwca 2024 r.

 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i  kulturowej, oraz zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Powiatu poprzez organizację dożynek powiatowych,

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ), art. 15 ust. 1, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn.zm.) w związku z ogłoszeniem Zarządu Powiatu Niżańskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Niżańskiego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, oraz zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Powiatu poprzez organizację dożynek powiatowych,

Zarząd Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1.  Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej rozstrzyga otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania, w zakresie:
    1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, oraz zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców Powiatu poprzez organizację dożynek powiatowych,
  2. W 2024 roku przyznaje dotacje następującemu podmiotowi:
    1) Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, Jarocin 159, 37-405 Jarocin na organizację dożynek powiatowych, zadanie pn. „Dożynki Powiatu Niżańskiego – Jarocin 2024” w wysokości 100.000 zł, na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Robert Bednarz