grafika
 
UCHWAŁA Nr 17 / 2024
 
Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 24 czerwca 2024 r.

 

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

        Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 15 ust. 2a i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 26 – § 28 uchwały Nr LXIII /432/ 2023 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podkarp. poz. 4714)

 

 

Zarząd Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

 

 §1

 

 1. Powołuje Komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w następującym składzie:

 

 • Anna OrzołKoordynator d/s Współpracy z Organizacjami – Przewodniczący Komisji,
 • Józef Sroka – Członek Zarządu Powiatu,
 • Magdalena Hasiak Członek Zarządu Powiatu,
 • Mirosława Daśko – Sekretarz Powiatu Niżańskiego,
 • Katarzyna Zych – Pracownik w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.

 

 

 1. W miarę potrzeby Przewodniczący Komisji może poszerzyć skład Komisji o innych członków niezbędnych do właściwego rozpatrzenia ofert.

 

 §2

 

 1. Celem Komisji jest rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert zgłoszonych do otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Niżańskiego na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 2. Komisja działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 26 – 28 uchwały Nr LXIII /432/ 2023 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podkarp. poz. 4714)
 3. Wzór karty oceny formalnej oferty stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 4. Wzór karty oceny merytorycznej oferty stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 5. Podsumowanie oceny merytorycznej ofert stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

 §3

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu  
Robert Bednarz   
 
 
Załączniki do pobrania: