Zapraszam na III Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (ul. Sandomierska 1).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Informacja Zarządu Powiatu Niżańskiego z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Powiatu Niżańskiego za 2023 r. na drogach powiatowych oraz w zakresie obiektów i zadań innych niż drogi.
 4. Informacja o zagrożeniu przestępczością nieletnich na terenie Powiatu Niżańskiego w 2023 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku za 2023 rok – „Stan bezpieczeństwa sanitarno–weterynaryjnego na terenie Powiatu Niżańskiego za 2023 rok”.
 6. Sprawozdanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z realizacji zadań w 2023 roku.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za rok 2023.
 8. Raport o działalności finansowo – ekonomicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za rok 2023.
 9. Debata nad Raportem o Stanie Powiatu Niżańskiego za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Niżańskiego.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2023 rok oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
 13. Informacja o stanie mienia Powiatu Niżańskiego.
 14. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Niżańskiego za 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok.
 16. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 17. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 18. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 19. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania Gminie Harasiuki dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
 20. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady
Sylwester Daśko